Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úvodné vyhlásenie na tlačovej konferencii

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
15. apríla 2015

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy a v súlade so signalizáciou budúceho nastavenia menovej politiky sa dnes Rada guvernérov rozhodla ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, v rámci rozšíreného programu nákupu aktív, ktorého súčasťou je aj nákup cenných papierov krytých aktívami a nákup krytých dlhopisov, sa dňa 9. marca začal nákup eurových cenných papierov verejného sektora. Nákup aktív má prebiehať do konca septembra 2016, resp. dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca nášmu cieľu dosiahnuť mieru inflácie na úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte. Rada guvernérov bude pri hodnotení vývoja postupovať v súlade so svojou stratégiou menovej politiky. Bude sa zameriavať na trendy vývoja inflácie, pričom nebude venovať pozornosť prípadným neočakávaným výkyvom miery inflácie, pokiaľ uzná, že sú len prechodné a na strednodobý výhľad cenovej stability nemajú vplyv.

Realizácia programov nákupu aktív prebieha hladko, pričom objem nakúpených cenných papierov zodpovedá avizovanej hodnote 60 mld. € mesačne. Navyše existujú jednoznačné dôkazy o účinnosti menovopolitických opatrení, ktoré sme zaviedli. V posledných mesiacoch došlo k výraznému uvoľneniu podmienok na finančnom trhu a poklesu nákladov externého financovania súkromného sektora. Úverové podmienky pre podniky a domácnosti sa podstatne zlepšili a bolo zaznamenané zvýšenie dopytu po úveroch.

V nadchádzajúcom období sa budeme zameriavať na dôslednú realizáciu našich menovopolitických opatrení. Prostredníctvom nich prispejeme k ďalšiemu zlepšeniu výhľadu hospodárskeho vývoja, k zníženiu miery nevyužitých kapacít v hospodárstve a k oživeniu menového a úverového rastu. Všetky tieto zmeny povedú k trvalému návratu inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 % v strednodobom horizonte a podporia pevné ukotvenie inflačných očakávaní v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri našom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny sa v poslednom štvrťroku 2014 medzištvrťročne zvýšil o 0,3 %. Na prebiehajúcom oživení sa aj naďalej podieľal najmä domáci dopyt, predovšetkým súkromná spotreba. Z najnovších ekonomických ukazovateľov vrátane výsledkov prieskumov do marca vyplýva, že od konca roka 2014 sa dynamika hospodárskeho rastu ešte zvýšila. V nasledujúcom období očakávame postupné rozširovanie a zrýchľovanie hospodárskeho oživenia. Domáci dopyt by malo naďalej podporovať ďalšie zlepšovanie finančných podmienok, ako aj pokrok dosiahnutý v oblasti rozpočtovej konsolidácie a štrukturálnych reforiem. Nižšia úroveň cien ropy by mala okrem toho aj naďalej podporovať reálny disponibilný príjem domácností a ziskovosť podnikov a tým aj súkromnú spotrebu a investície. Zlepšenie cenovej konkurencieschopnosti by malo navyše prispieť k nárastu dopytu po vývoze z eurozóny. Hospodárske oživenie v eurozóne však budú zrejme i naďalej spomaľovať nevyhnutné bilančné úpravy vo viacerých sektoroch a pomalé tempo realizácie štrukturálnych reforiem.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho vývoja v eurozóne síce zostávajú na strane pomalšieho rastu, avšak vzhľadom na nedávne rozhodnutia menovej politiky, pokles cien ropy a nižší výmenný kurz eura sú vyváženejšie.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla ročná miera inflácie HICP eurozóny v marci 2015 úroveň -0,1 %, čo predstavuje nárast z -0,3 % vo februári a -0,6 % v januári. Tento vývoj do značnej miery odráža zvyšovanie eurových cien ropy, ku ktorému dochádza od polovice januára. Na základe dostupných informácií a súčasných cien ropných futures sa očakáva, že ročná miera inflácie HICP dosiahne aj v nasledujúcich mesiacoch veľmi nízke alebo stále záporné hodnoty. Vďaka priaznivému vplyvu našich menovopolitických opatrení na agregátny dopyt, vplyvu nižšieho výmenného kurzu eura a predpokladu bázických efektov a o niečo vyšších cien ropy v nasledujúcich rokoch by sa mala miera inflácie v neskoršom priebehu roka 2015 zvýšiť a v rokoch 2016 a 2017 ďalej rásť.

Rada guvernérov bude aj naďalej pozorne sledovať riziká ohrozujúce výhľad cenového vývoja v strednodobom horizonte. V tejto súvislosti budeme venovať pozornosť predovšetkým prenosu našich menovopolitických opatrení, ako aj geopolitickému vývoju a vývoju výmenného kurzu a cien energií.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, aktuálne údaje potvrdzujú postupné zrýchľovanie rastu peňažnej zásoby (M3). Ročná miera rastu menového agregátu M3 sa vo februári 2015 zvýšila na 4,0 % (z 3,7 % v januári). Ročný rast menového agregátu M3 naďalej podporujú jeho najlikvidnejšie zložky: menový agregát M1 vo februári zaznamenal ročné tempo rastu 9,1 %.

Postupné zlepšenie vidieť aj v dynamike úverového rastu. Ročná miera zmeny úverov nefinančným spoločnostiam (upravená o predaj a sekuritizáciu úverov) vo februári dosiahla -0,4 % (-0,9% v januári) a po minime z februára 2014 (-3,2 %) tak pokračuje v postupnom oživovaní. V tejto súvislosti prieskum bankových úverov z apríla 2015 potvrdzuje, že zlepšovanie úverových podmienok prispieva k ďalšiemu oživovaniu úverového rastu, najmä v prípade podnikových úverov. Napriek tomuto zlepšeniu je dynamika úverov nefinančným spoločnostiam stále tlmená a aj naďalej odráža oneskorenie úverového vývoja voči hospodárskemu cyklu, ako aj úverové riziko, faktory v oblasti ponuky úverov a prebiehajúce úpravy bilancií finančného i nefinančného sektora. Ročná miera rastu úverov domácnostiam (upravená o predaj a sekuritizáciu úverov) vo februári 2015 opäť vzrástla a dosiahla 1,0 % (0,9 % v januári). Opatrenia menovej politiky, ktoré sme zaviedli, by mali prispieť k ďalšiemu zlepšeniu tak úverových nákladov pre podniky a domácnosti, ako aj úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy tak potvrdzuje potrebu dôslednej implementácie nedávnych rozhodnutí Rady guvernérov. Dôsledné uplatňovanie všetkých našich opatrení menovej politiky poskytne nevyhnutnú podporu hospodárskemu oživeniu v eurozóne a privedie mieru inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 % v strednodobom horizonte.

Menová politika je zameraná na udržiavanie cenovej stability v strednodobom horizonte a jej akomodačné nastavenie prispieva k podpore hospodárskej aktivity. Pozitívny vplyv našich menovopolitických opatrení sa však naplno prejaví len v prípade rozhodných krokov v ďalších politických oblastiach. Vzhľadom na vysokú štrukturálnu nezamestnanosť a nízky potenciálny rast produkcie v eurozóne by sa malo prebiehajúce cyklické oživenie podporiť účinnými opatreniami na strane ponuky. Na oživenie investičnej aktivity, podporu tvorby pracovných miest a zvýšenie produktivity práce je predovšetkým potrebné vo viacerých krajinách začať ráznejšie realizovať reformy na trhoch tovarov a služieb a na trhu práce a podnikať kroky na zlepšenie podnikateľského prostredia. Pružné a účinné zavádzanie týchto reforiem nielen zvýši mieru udržateľného rastu v eurozóne, ale zároveň vyvolá očakávania dlhodobo vyšších príjmov a podnieti domácnosti i podniky, aby neodkladali zvyšovanie spotreby či investícií, čím sa podporí prebiehajúce hospodárske oživenie. Rozpočtová politika by mala prispievať k hospodárskemu oživeniu, ale zároveň naďalej dodržiavať podmienky Paktu stability a rastu. Dôsledné uplatňovanie paktu má z hľadiska dôvery v náš rozpočtový rámec zásadnú úlohu. Vzhľadom na nevyhnutnosť zintenzívnenia úsilia v oblasti štrukturálnych reforiem vo viacerých krajinách je tiež dôležité účinným spôsobom zaviesť postup pri makroekonomickej nerovnováhe na odstránenie nadmerných nerovnováh zistených v jednotlivých členských štátoch.

Teraz sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá