Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en Auteursrecht

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Centrale Bank (ECB) beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar werkzaamheden en die van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie in de meest recente versie beschikbaar en juist is. De ECB kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie aanvaarden.

Dit materiaal

  • is informatie van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enig persoon of enige entiteit gericht;
  • bevat soms koppelingen naar externe websites waarover de ECB geen zeggenschap heeft en waarvoor de ECB geen verantwoordelijkheid draagt;
  • vormt geen professioneel of rechtskundig advies.

Hoewel de valutareferentiekoersen van de euro en andere prijsinformatie die op deze website worden gepubliceerd, gebaseerd zijn op bronnen die de ECB betrouwbaar acht, aanvaardt de ECB geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies dat wordt geleden in verband met enig genomen besluit of enig handelen of niet-handelen door enige partij die zich daarbij baseert op dergelijke publicatie. De ECB aanvaardt met name geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig economisch verlies of enige indirecte schade of verlies of gevolgschade of –verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde omzet en winst, als direct of indirect gevolg van of in verband met de publicatie door de ECB van referentiekoersen of andere prijsinformatie, met inbegrip van de frequentie van deze publicatie of het gebruik van de referentiekoersen en andere prijsinformatie door derden.

Er wordt op gewezen dat niet kan worden gegarandeerd dat documenten of andere informatie op deze website een exacte weergave vormen van officieel goedgekeurde teksten. Uitsluitend de juridische instrumenten van de ECB die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en andere ECB-documentatie of -gegevens die de ECB heeft gepubliceerd, zijn rechtsgeldig.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten of storingen zo veel mogelijk te voorkomen. De ECB kan echter niet garanderen dat haar dienst geen onderbrekingen zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. De ECB aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van andere daaraan gekoppelde externe websites mochten voordoen.

Met deze verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de ECB te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid voor aangelegenheden die uit hoofde van dergelijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Indien u enig onderdeel van deze website bezoekt, wordt u geacht met het bovenstaande te hebben ingestemd.

Auteursrecht

Het auteursrecht © voor de gehele inhoud van deze website: Europese Centrale Bank, Frankfurt am Main, Duitsland.

Op de hieronder vermelde uitzondering na, kunnen gebruikers vrijelijk gebruik maken van de direct van deze website verkregen informatie, onder de volgende voorwaarden:

  1. Wanneer deze informatie wordt verspreid of gereproduceerd, dient dit accuraat te geschieden en de ECB dient daarbij als bron te worden vermeld.
  2. Wanneer de informatie wordt opgenomen in documenten die worden verkocht (ongeacht het medium), dient de natuurlijke of rechtspersoon die de informatie publiceert de kopers ervan, zowel voordat deze enige abonnementsgelden of kosten betalen als elke keer dat deze toegang krijgen tot de van deze website verkregen informatie, te informeren dat de informatie kosteloos kan worden verkregen via deze website.
  3. Indien de informatie door de gebruiker wordt veranderd (bijvoorbeeld door seizoenaanpassingen van statistische gegevens of berekening van groeicijfers), dan dient dit expliciet te worden vermeld.
  4. Wanneer deze website wordt bezocht vanaf zakelijke websites of voor promotiedoeleinden, dient deze website op het volledige scherm van de zoekmachine geladen te worden (d.w.z. dat deze website niet mag verschijnen binnen het scherm van een andere website).

Als een uitzondering op het hierbovenstaande is de reproductie, publicatie of herdruk, geheel of gedeeltelijk, van documenten die de naam van de auteurs vermelden (zoals de ECB Working Papers en de ECB Occasional Papers) in de vorm van een andere publicatie (gedrukte ofwel elektronisch geproduceerde) uitsluitend toegestaan met de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van de ECB of de betreffende auteurs.

Gebruik van naam en logo’s

De ECB is ervan op de hoogte dat haar naam en logo’s steeds vaker worden misbruikt door verschillende derden in het kader van op bedrog gebaseerde financiële transacties en andere frauduleuze activiteiten. In enkele gevallen wordt de ECB zelfs specifiek aangeduid als de bank via welke betalingen of transacties zullen worden verricht.

De ECB wil in dit verband duidelijk stellen dat zij geen commerciële bancaire diensten aanbiedt aan particulieren of bedrijven en dat zij, met name, dergelijke partijen geen grensoverschrijdende overmakingstarieven in rekening brengt of van dergelijke partijen deposito's accepteert, of enige certificaten uitgeeft voor het vrijgeven van middelen. De ECB adviseert derhalve het grote publiek niet in contact te treden met de bronnen van zulke misleidende ondernemingen en geen geld te zenden of bank- of creditcardgegevens te verschaffen aan enig persoon die claimt de ECB te vertegenwoordigen of een bancaire relatie met de ECB te onderhouden.

De ECB wijst er hier tevens op dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor misbruik van haar naam, logo’s of adres in projecten die erop uit zijn het publiek te bedriegen. Indien men verdachte documentatie ziet of ontvangt die verwijst naar, of zogenaamd afkomstig is van, de ECB, dient men dit onmiddellijk te laten weten aan de plaatselijke autoriteit die toeziet op naleving van de wet of advies te vragen bij de relevante nationale autoriteiten.

Privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens en e-mailberichten

De ECB hecht veel belang aan bescherming van de privacy van gebruikers. Zij gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder omschreven doeleinden; uw gegevens worden niet bekendgemaakt voor marketingdoeleinden.

Alle persoonlijke informatie wordt verwerkt conform Verordening (EG) nr. 45/2001 en de door de ECB gehanteerde regels betreffende IT-veiligheid en -vertrouwelijkheid.

Verordening (EG) nr. 45/2001

Welke informatie verzamelt de ECB via deze website?

Informatie die op de servers van de ECB wordt opgeslagen

Cookies – Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website-server naar de browser van uw computer worden verzonden. Wanneer u een bepaalde website een volgende keer bezoekt, wordt dit door de browser aan de server doorgegeven. Cookies helpen ons om, op geaggregeerde basis, gebruikersvoorkeuren op te slaan en trends in het gebruik te volgen.

Loggegevens – Servers slaan automatisch gegevens op die uw browser verstuurt telkens wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van uw bezoek, uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en één of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. De informatie die de ECB verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om statistieken te compileren, op geaggregeerde basis, over het gebruik van deze website.

Informatie verzameld door derdenservers

Google Analytics – Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een externe dienst, ter verkrijging van statistieken over het gebruik van deze website. Loginformatie die wordt verzameld door de ECB-servers, wordt tevens naar door Google beheerde servers gestuurd, en wordt gebruikt om de ECB te voorzien van geaggregeerde statistieken over het aantal browserbezoeken, gebruikspatronen, en zoekacties uitgevoerd op deze website.

Google heeft haar eigen privacybeleid. Google garandeert zelf dat het zich houdt aan het door de EU en de VS gehanteerde ‘Privacy Shield’-kader dat het Amerikaanse ministerie van Handel in samenwerking met de Europese Commissie heeft ontwikkeld teneinde te voldoen aan de ‘adequacy’-norm voor privacybescherming.

Google Analytics
Google Privacy policy
Privacy Shield certification

Persoonlijke informatie die via de website of per e-mail wordt gecommuniceerd

Behalve via de e-mailadressen die op deze website worden getoond, kunt u tevens met de ECB in contact treden via elektronische diensten zoals het ECB online-sollicitatiesysteem, waarbij uw persoonsgegevens zijn vereist teneinde ons in staat te stellen u de diensten te verlenen waarom u verzoekt.

Het ECB online-sollicitatiesysteem

Hoe beschermt en waarborgt de ECB uw informatie?

Voor de informatie op deze website geldt een stelsel van waarborgen voor persoonsgegevens en een privacybeleid ten aanzien van e-mailberichten.

Wettelijke basis – Het beleid betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens door de Unie-instellingen en organen is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001. De ECB verwerkt persoonsgegevens conform deze Verordening.

Data Protection Officer (Functionaris voor gegevensbescherming) – Binnen de ECB waarborgt de Functionaris voor gegevensbescherming dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 worden toegepast en adviseert hij de datacontroleurs (verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens) bij het voldoen aan hun verplichtingen (zie artikel 24 van de Verordening).

De European Data Protection Supervisor (Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming) treedt op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit voor alle Unie-instellingen en organen (zie Artikel 41 tot en met 45 van de Verordening (EG) nr. 45/2001).

Elektronische diensten – Ten aanzien van elke specifieke elektronische dienst die door de ECB wordt aangeboden, bepaalt een verantwoordelijk datacontroleur het doel en de wijze van de verwerking van verstuurde persoonsgegevens en ziet hij erop toe dat deze strookt met het privacybeleid.

E-mails – Uw persoonsgegevens worden slechts bijgehouden in die mate die nodig is om te kunnen antwoorden. Indien u vragen hebt over de verwerking van uw e-mail en de hiermee verband houdende persoonsgegevens, vragen wij u deze in uw bericht op te nemen.

Wervingswebsite – Specifieke gegevensbeschermingsinformatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden kan worden gevonden op de speciale carrièrepagina’s van deze website.

Functionaris voor gegevensbescherming

Careers