Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a autorské práva

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Naším cieľom je poskytovať včasné a presné informácie. ECB však nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s informáciami uvedenými na tejto stránke.

Tieto informácie:

  • predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt
  • môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na ktoré ECB nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť
  • nepredstavujú odborné ani právne rady

Referenčné výmenné kurzy eura a ostatné údaje o cenách zverejnené na tejto stránke vychádzajú zo zdrojov, ktoré ECB považuje za spoľahlivé. ECB však nenesie zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia, konania alebo opomenutia akejkoľvek strany na základe týchto referenčných výmenných kurzov a ostatných údajov o cenách. ECB najmä nenesie zodpovednosť za žiadnu hospodársku stratu, nepriame alebo následné straty alebo škody vrátane, okrem iného, strát súvisiacich s podnikaním a ušlého zisku, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom, prípadne súvisia so zverejňovaním referenčných výmenných kurzov a ostatných údajov o cenách Európskou centrálnou bankou, s frekvenciou ich zverejňovania alebo s ich použitím akoukoľvek osobou.

Upozorňujeme, že dokumenty a ostatné informácie dostupné na tejto stránke nemusia byť zhodné s ich oficiálne schváleným znením. Za autentické sa považujú len právne nástroje ECB zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a iné dokumenty a/alebo údaje ECB, ktoré ECB zverejnila.

Snažíme sa minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami, nemôžeme však zaručiť, že tieto problémy neprerušia ani inak neovplyvnia naše služby. ECB nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tejto stránky, prípadne externých stránok, na ktoré odkazuje.

Účelom tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť ECB v prípade porušenia požiadaviek príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ani vylúčiť jej zodpovednosť v záležitostiach, v prípade ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.

Otvorenie akejkoľvek časti tejto internetovej stránky sa považuje za súhlas s horeuvedenými podmienkami.

Autorské práva

Autorské práva k celému obsahu tejto internetovej stránky vlastní Európska centrálna banka, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko.

Okrem doleuvedenej výnimky možno informácie získané priamo z tejto internetovej stránky voľne používať za nasledujúcich podmienok:

  1. informácie je možné šíriť a reprodukovať iba v nezmenenej podobe a ECB musí byť uvedená ako zdroj;
  2. ak sú informácie súčasťou dokumentov, ktoré sú určené na predaj (bez ohľadu na médium), fyzická alebo právnická osoba zverejňujúca tieto informácie musí kupujúcich informovať, a to ešte pred zaplatením predplatného či iného poplatku a pri každom prístupe kupujúceho k informáciám z tejto internetovej stránky, že je možné ich získať aj bezplatne prostredníctvom tejto internetovej stránky;
  3. ak používateľ informácie upravuje (napr. pri sezónnom očisťovaní štatistických údajov alebo výpočte mier rastu), na túto skutočnosť je povinný výslovne upozorniť;
  4. pri uvádzaní prepojení na túto stránku na komerčných stránkach alebo na reklamné účely sa musí táto stránka zobraziť v celom okne prehľadávača (t. j. nesmie byť zobrazená v rámčeku ako súčasť inej internetovej stránky).

Ako výnimka z horeuvedeného platí, že reprodukcia, publikácia a tlač celých alebo časti dokumentov, v ktorých je uvedené meno autorov, napr. ECB Working Papers a ECB Occassional Papers (v inej tlačenej alebo elektronickej publikácii) je povolená len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom ECB alebo autorov.

Používanie názvu a log

ECB si je vedomá skutočnosti, že jej názov a logá v čoraz väčšej miere zneužívajú rôzne tretie strany v spojitosti s fingovanými finančnými transakciami a inými podvodnými aktivitami. V niektorých prípadoch je ECB dokonca uvedená ako banka, prostredníctvom ktorej sa majú platby alebo transakcie uskutočniť.

V tomto ohľade by ECB chcela zdôrazniť, že neposkytuje žiadne komerčné bankové služby jednotlivcom ani podnikom a že od týchto strán predovšetkým nevyberá žiadne poplatky za cezhraničné prevody, neprijíma od nich žiadne vklady, ani nevydáva žiadne certifikáty na uvoľnenie finančných prostriedkov. ECB preto verejnosti odporúča nenadväzovať kontakt s pôvodcami takejto činnosti a neposielať peniaze a neposkytovať údaje o bankových účtoch či kreditných kartách nikomu, kto tvrdí, že zastupuje ECB alebo s ňou spolupracuje v rámci bankových činností.

ECB zároveň zdôrazňuje, že nezodpovedá za prípady zneužitia svojho názvu, log alebo adresy na zavádzanie verejnosti. Ak sa stretnete s pochybnými dokumentmi, ktoré sa odvolávajú na ECB alebo od nej údajne pochádzajú, obráťte sa ihneď na miestny policajný alebo iný príslušný vnútroštátny orgán.

Zásady ochrany osobných údajov a e-mailovej komunikácie

ECB rešpektuje súkromie používateľov. Osobné údaje spracúva len na účely uvedené nižšie, neposkytuje ich na marketingové účely.

Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a zásadami bezpečnosti a dôvernosti uplatňovanými v rámci informačných systémov ECB.

Nariadenie (ES) č. 45/2001

Aké údaje ECB ukladá prostredníctvom tejto internetovej stránky?

Údaje zaznamenané prostredníctvom serverov ECB

Cookies – cookies sú malé dátové súbory, ktoré webový server posiela do prehľadávača na vašom počítači. Prehľadávač potom pri budúcej návšteve konkrétnej internetovej stránky informuje príslušný server. Pomocou cookies ukladáme preferencie používateľov a získavame súhrnné informácie o používaní našej internetovej stránky.

Zaznamenávané údaje – servery automaticky zaznamenávajú údaje, ktoré pri návšteve internetovej stránky posiela váš prehľadávač. Súčasťou týchto záznamov môžu byť napríklad údaje o dátume a čase vašej návštevy, o vašej IP adrese, o type, jazyku a veľkosti okna vášho prehľadávača, a tiež niekoľko cookies, ktoré identifikujú váš prehľadávač. Tieto údaje zbiera ECB len na zostavovanie súhrnných štatistík o používaní tejto internetovej stránky.

Údaje zaznamenávané prostredníctvom serverov tretích strán

Google Analytics – táto internetová stránka využíva externú službu Google Analytics, prostredníctvom ktorej ECB získava štatistické údaje o používaní svojej internetovej stránky. Zaznamenávané údaje, ktoré zbierajú servery ECB, sa posielajú aj na servery prevádzkované spoločnosťou Google a používajú sa na zostavovanie súhrnných štatistík pre ECB o počte návštev, spôsobe používania a hľadaných slovných spojeniach na tejto stránke.

Spoločnosť Google uplatňuje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Google potvrdzuje súlad s rámcom „Privacy Shield“, ktorý vyvinulo americké ministerstvo obchodu po konzultácii s Európskou komisiou v snahe zabezpečiť európsky štandard „adekvátnej“ ochrany osobných údajov.

Google Analytics
Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google
Certifikácia Privacy Shield

Osobné údaje odoslané prostredníctvom internetovej stránky alebo e-mailom

Popri e-mailových adresách uvedených na tejto stránke nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom elektronických služieb, napríklad prostredníctvom online systému ECB pre nábor pracovníkov, v ktorom sa na poskytnutie požadovaných služieb vyžadujú vaše osobné údaje.

Online system ECB pre nábor pracovníkov

Ako ECB chráni vaše osobné údaje?

Informácie na tejto internetovej stránke sú zabezpečené systémom ochrany osobných údajov a riadia sa zásadami ochrany e-mailovej komunikácie.

Právny základ – zásady ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie vychádzajú z nariadenia (ES) č. 45/2001. ECB spracúva osobné údaje v súlade s týmto nariadením.

Referent pre ochranu údajov – v rámci ECB zabezpečuje plnenie ustanovení nariadenia (ES) č. 45/2001 a usmerňuje správcov údajov pri plnení ich úloh (článok 24 tohto nariadenia).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je nezávislým dozorným pracovníkom pre všetky inštitúcie a orgány Únie (články 41 až 45 nariadenia (ES) č. 45/2001).

Elektronické služby – v prípade každej jednotlivej elektronickej služby ponúkanej zo strany ECB určuje správca údajov účely a spôsob spracovania poskytnutých osobných údajov a zabezpečuje, aby sa údaje spracovali v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

E-maily – ukladajú sa len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na odoslanie odpovede. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a osobných údajov, uveďte ich vo svojej správe.

Stránka venovaná náboru pracovníkov – podrobné informácie o ochrane a spracovaní údajov súvisiacich s náborom pracovníkov sú k dispozícii na podstránkach tejto internetovej stránky venovaných kariére.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Careers