Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a autorská práva

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tyto internetové stránky spravuje Evropská centrální banka (ECB) s cílem informovat veřejnost o své činnosti a o činnosti Evropského systému centrálních bank (ESCB).Naším cílem je, aby všechny údaje na těchto stránkách byly aktuální a přesné. ECB však za informace na těchto stránkách nenese žádnou odpovědnost.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní osobu nebo subjekt
  • v některých případech odkazují na další internetové stránky, na jejichž obsah nemá ECB žádný vliv a nenese za ně odpovědnost
  • nelze považovat za odbornou či právní radu.

Referenční směnné kurzy eura a jiné údaje o cenách zveřejněné na těchto internetových stránkách vycházejí ze zdrojů, které Evropská centrální banka považuje za spolehlivé. ECB však nenese odpovědnost za ztráty, k nimž může dojít v souvislosti s rozhodnutím nebo jednáním (včetně opominutí) kterékoli strany, která vycházela z těchto zveřejňovaných údajů. ECB především nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ekonomickou ztrátu ani jakoukoli nepřímou či následnou ztrátu nebo škodu, zejména ztrátu obchodních příležitostí nebo ušlý zisk, vzniklou v přímé či nepřímé souvislosti se zveřejněním referenčních směnných kurzů nebo jiných údajů o cenách ze strany ECB, frekvencí jejich zveřejňování nebo využitím těchto kurzů a jiných údajů o cenách jakoukoli osobou.

Nelze zaručit, že dokumenty nebo jiné informace, dostupné na těchto internetových stránkách, přesně odpovídají úředně přijatému textu. Za platné znění právních nástrojů ECB se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Také u ostatních dokumentů nebo údajů ECB je za platné znění považováno pouze znění, které zveřejnila ECB.

Snahou ECB je vyvarovat se problémů způsobených technickými nedostatky. ECB však nemůže zaručit, že takové problémy její služby nenaruší nebo je jinak neovlivní. ECB nenese odpovědnost za potíže způsobené používáním těchto internetových stránek nebo jiných stránek, na které odkazuje.

Účelem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost ECB v případě porušení vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit odpovědnost ECB v případech, kdy odpovědnost podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Vstupujete-li na kteroukoli z těchto internetových stránek, má se za to, že s výše uvedeným souhlasíte.

Autorská práva

Držitelem autorských práv k veškerému obsahu těchto internetových stránek je Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem, Německo.

Kromě níže uvedené výjimky mohou uživatelé těchto internetových stránek volně využívat informace, které z nich přímo získali, za následujících podmínek:

  1. Informace, které jsou dále šířeny nebo reprodukovány, musí být uváděny přesně a ECB musí být citována jako zdroj.
  2. V případě, že informace jsou součástí dokumentů, které jsou na prodej (bez ohledu na nosič informací), je fyzická či právnická osoba, která je zveřejňuje, povinna oznámit kupujícím, a to jak předtím, než si dokumenty předplatí nebo je uhradí, tak pokaždé, kdy jsou jim informace získané z těchto internetových stránek poskytnuty, že tyto informace lze získat zdarma prostřednictvím těchto internetových stránek.
  3. V případě, že uživatel informace upraví (např. provede očištění statických údajů o sezónní vlivy či výpočty tempa růstu), musí tuto skutečnost výslovně uvést.
  4. Pokud na tyto internetové stránky vede odkaz ze stránek určených pro obchodní účely anebo jsou využívány k propagačním účelům, musí se tato stránka nahrát do celého okna prohlížeče (tj. nesmí být zarámována do jiné internetové stránky).

Výjimku tvoří dokumenty nebo jejich části, u nichž je uvedeno jméno jejich autorů (např. dokumenty ECB Working Papers nebo ECB Occasional Papers). Jejich reprodukce, zveřejnění nebo přetisk v jiné publikaci (v tištěné nebo elektronické podobě) je povolena pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu ECB nebo autorů.

Používání názvu a loga

ECB si je vědoma, že její název a loga jsou stále častěji zneužívány různými třetími stranami v souvislosti s fingovanými finančními transakcemi a další podvodnou činností. V některých případech je ECB dokonce uvedena jako banka, jejímž prostřednictvím se budou platby nebo obchody provádět.

ECB by ráda v této souvislosti vysvětlila, že fyzickým osobám ani podnikům neposkytuje komerční bankovní služby a že od těchto stran zejména nevybírá poplatky za přeshraniční převody, nepřijímá od nich vklady ani nevystavuje potvrzení o uvolnění prostředků. ECB proto upozorňuje veřejnost, aby s původci těchto obchodů nenavazovala kontakty, a osobám, které prohlašují, že zastupují ECB nebo že jsou s ECB v obchodním vztahu, neposílala peníze ani neposkytovala údaje o bankovním spojení nebo kreditních kartách.

ECB dále upozorňuje, že nemůže nést jakoukoli odpovědnost, budou-li její název, loga nebo adresa zneužity při činnosti, jejímž cílem je podvádět veřejnost. Pokud uvidíte nebo obdržíte podezřelé dokumenty, které na ECB odkazují nebo jsou za její dokumenty označovány, měli byste tuto skutečnost neprodleně ohlásit místním orgánům činným v trestním řízení nebo požádat o informaci příslušné vnitrostátní úřady.

Zásady ochrany osobních údajů a e-mailové korespondence

ECB respektuje soukromí uživatelů. Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely uvedené níže a nepředá je jiným subjektům k využití pro marketingové účely.

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 a s pravidly ECB pro bezpečnost a mlčenlivost v oblasti informačních technologií.

Nařízení (ES) č. 45/2001

Jaké informace ECB prostřednictvím těchto internetových stránek shromažďuje?

Informace zaznamenávané na serverech ECB

Cookies – Cookies jsou malé informační soubory vytvářené webovým serverem a ukládané na Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejné internetové stránky, prohlížeč o této skutečnosti server informuje. Díky cookies je možné uchovávat nastavení jednotlivých uživatelů a sledovat v kumulované podobě uživatelské trendy.

Záznamy – Na serverech se automaticky zaznamenávají informace, které zasílá Váš prohlížeč, když navštívíte jakékoli internetové stránky. Mezi tyto informace zaznamenávané na serveru patří například datum a čas Vaší návštěvy, Vaše adresa internetového protokolu, druh prohlížeče, jeho jazyk a velikost okna prohlížeče a jedna či více cookies, které umožňují prohlížeč identifikovat. Informace, které ECB shromažďuje, slouží výhradně k sestavování statistiky o návštěvnosti těchto stránek, a to v kumulované podobě.

Informace zaznamenávané na serverech třetích stran

Analýzy společnosti Google – Tyto internetové stránky využívají k sestavování statistik o jejich návštěvnosti externí službu Google Analytics. Záznamy shromážděné servery ECB se zasílají rovněž na servery provozované společností Google, aby tak ECB mohla získávat kumulované statistické údaje o počtu návštěv realizovaných prohlížeči, o vzorcích pohybu uživatele po internetových stránkách ECB a vyhledávání prováděném na těchto stránkách.

Společnost Google má své vlastní zásady ochrany soukromí. Autocertifikuje dodržování rámce štítu na ochranu soukromí („Privacy Shield“), který po konzultacích s Evropskou komisí připravilo Ministerstvo obchodu USA, aby společnost splnila evropskou normu odpovídající úrovně ochrany soukromí.

Google Analytics
Zásady ochrany soukromí vydané společností Google
Certifikace v souvislosti se štítem na ochranu soukromí

Osobní informace sdělované prostřednictvím internetových stránek nebo elektronické pošty

Kromě možnosti kontaktovat ECB prostřednictvím e-mailových adres uvedených na těchto stránkách se na nás můžete obrátit pomocí elektronických služeb, jako je např. online systém ECB pro nábor zaměstnanců, kdy je získání Vašich osobních údajů nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout požadovanou službu.

Online systém ECB pro nábor zaměstnanců

Jak ECB chrání a zabezpečuje Vaše údaje?

Na informace na těchto stránkách se vztahuje systém záruk ochrany osobních údajů a zásady ochrany soukromí v oblasti elektronické korespondence.

Právní východisko – Zásady ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Unie vycházejí z nařízení (ES) č. 45/2001. ECB zpracovává osobní údaje v souladu s tímto nařízením.

Inspektor ochrany údajů – V rámci ECB inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby byla uplatňována ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001, a poskytuje poradenství správcům údajů při plnění jejich povinností (viz článek 24 nařízení).

Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý orgán dohledu pro všechny orgány a instituce Unie (viz články 41 až 45 nařízení (ES) č. 45/2001).

Elektronické služby – V případě každé konkrétní elektronické služby, kterou ECB nabízí, určí správce údajů, za jakým účelem a jakým způsobem budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány, a dále zajistí, aby vše probíhalo v souladu se zásadami ochrany soukromí.

Elektronická pošta – Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro zaslání odpovědi. Případné dotazy z oblasti zpracovávání Vašich e-mailových zpráv a souvisejících osobních údajů rádi zodpovíme.

Náborové internetové stránky – Informace o ochraně údajů, které se specificky týkají nakládání s osobními údaji pro účely náboru zaměstnanců, v rámci těchto stránek naleznete na zvláštních stránkách týkajících se profesního uplatnění.

Evropský inspektor ochrany údajů

Careers