Ċaħda ta’ responsabbiltà u drittijiet tal-awtur

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iżomm dan is-sit biex itejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-attivitajiet tiegħu u tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ).L-għan tagħna huwa li nżommu din l-informazzjoni aġġornata u eżatta. Madankollu, il-BĊE ma jaċċetta ebda responsabbiltà għad-danni għal dak li għandu x’jaqsam mal-materjal li jinsab f’din il-websajt.

Dan il-materjal:

  • jikkonsisti f’informazzjoni ta’ natura ġenerali u mhux maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ individwi jew entitajiet partikolari;
  • huwa kultant illinkjat ma’ siti elettroniċi esterni li fuqhom il-BĊE m’għandu ebda kontroll u li għalihom il-BĊE ma jassumi ebda responsabbiltà;
  • ma jikkostitwixxix parir professjonali jew legali.

Waqt li r-rati ta’ referenza tal-kambju tal-euro u informazzjoni oħra fuq prezzijiet ippubblikati f’din il-websajt huma bbażati fuq sorsi li l-BĊE jqis li huma affidabbli, il-BĊE ma jaċċetta ebda responsabbiltà għal kwalunkwe telf li wieħed jista’ jġarrab minħabba kwalunkwe deċiżjoni, azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni min-naħa ta’ kwalunkwe parti abbażi ta’ pubblikazzjonijiet simili fuq ir-rati u l-informazzjoni msemmija hawn fuq. B’mod partikolari, il-BĊE ma jaċċetta ebda responsabbiltà għal kwalunkwe telf ekonomiku jew kwalunkwe telf indirett jew konsegwenzjali, jew ħsara, inkluż, bla limiti, telf ta’ negozju u telf ta’ qligħ, bħala konsegwenza diretta jew indiretta ta’, jew b’konnessjoni mal-pubblikazzjoni tar-rati ta’ referenza jew informazzjoni oħra fuq prezzijiet mill-BĊE, inkluża l-frekwenza ta’ pubblikazzjoni simili jew l-użu tar-rati ta’ referenza u informazzjoni oħra fuq prezzijiet minn kwalunkwe persuna.

Jekk jogħġbok innota li dokumenti jew informazzjoni oħra disponibbli f’din il-websajt mhumiex garantiti li jirriproduċu b’mod eżatt it-testi adottati uffiċjalment. L-istrumenti legali tal-BĊE biss kif pubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u verżjonijiet stampati pubblikati ta’ dokumenti u/jew dejta oħra tal-BĊE, jitqiesu bħala awtentiċi.

Huwa l-għan tagħna li nnaqqsu t-tfixkil li jinqala’ minħabba żbalji tekniċi. Madankollu, il-BĊE ma jistax jiggarantixxi li s-servizz tiegħu mhuwiex se jkun interrott jew b’xi mod ieħor milqut minn problemi bħal dawn. Il-BĊE ma jaċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward ta‘ kwalunkwe problema li sseħħ minħabba l-użu ta’ din il-websajt jew ta’ kwalunkwe sit elettroniku estern illinkjat magħha.

Din iċ-ċaħda ta’ responsabbiltà mhijiex intiża biex tillimita r-responsabbiltà tal-BĊE b’kontravenzjoni ta’ kwalunkwe rekwiżit stabbilit fil-liġi nazzjonali applikabbli u lanqas ma hija maħsuba biex teskludi r-responsabbiltà tiegħu għal kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu esklużi skont din il-liġi.

Jekk tidħol fi kwalunkwe parti ta‘ din il-websajt, inti titqies bħala li tkun aċċettajt dak li hemm miktub iżjed ’il fuq.

Drittijiet tal-awtur

Id-drittijiet tal-awtur © għall-kontenut kollu ta’ din il-websajt huma miżmumin  mill- Bank Ċentrali Ewropew, Frankfurt am Main, il-Ġermanja.

Bla ħsara għall-eċċezzjoni msemmija hawn taħt, l-utenti jistgħu jużaw, bla ħlas, l-informazzjoni li jieħdu direttament mill-websajt tal-BĊE, bil-patt li josservaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

  1. Fejn l-informazzjoni tinxtered u tiġi riprodotta, din għandha tidher b’mod preċiż u l-BĊE għandu jissemma bħala s-sors.
  2. Fejn l-informazzjoni tiġi inkorporata f’dokumenti li jkunu għall-bejgħ (ikun xi jkun il-mezz), il-persuna fiżika jew ġuridika li tkun qiegħda tippubblika l-informazzjoni għandha tavża lix-xerrejja, kemm qabel kwalunkwe abbonament jew ħlas kif ukoll kull darba li jużaw l-aċċess għall-informazzjoni meħuda minn din il-websajt, li l-informazzjoni tista’ tinkiseb mingħajr ħlas permezz ta’ din il-websajt stess.
  3. Jekk l-utent jittrasforma l-informazzjoni (bħal, b’aġġustamenti staġonali ta’ dejta statistika jew bil-kalkolu ta’ rati ta’ tkabbir), dan għandu jiġi dikjarat espliċitament.
  4. Meta wieħed jillinkja ma’ din il-websajt tal-BĊE minn siti elettroniċi tan-negozju jew għall-finijiet ta’ reklamar, din il-websajt għandha titla’ fit-tieqa sħiħa tal-brawżer (jiġifieri, m’għandhiex tidher inkwadrata fil-qafas ta’ sit elettroniku ieħor).

Bħala eċċezzjoni għal dak li jidher hawn fuq, kull riproduzzjoni, pubblikazzjoni jew stampar mill-ġdid, sħiħ jew parzjali, ta’ dokumenti li jġibu l-isem tal-awturi tagħhom, bħal Dokumenti ta’ Ħidma tal-BĊE u Dokumenti Okkażjonali tal-BĊE, fis-sura ta’ pubblikazzjoni differenti (kemm jekk stampata kif ukoll jekk prodotta elettronikament) hija permessa biss bl-awtorizzazzjoni espliċita bil-miktub, u mogħtija minn qabel, tal-BĊE jew tal-awturi.

Użu tal-isem u tal-logos

Il-BĊE jaf li ismu u l-logos tiegħu kulma jmorru qegħdin jintużaw b’mod ħażin minn diversi terzi persuni fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji foloz u attivitajiet qarrieqa oħra. F’xi każijiet, il-BĊE jissemma saħansitra bħala l-bank li permezz tiegħu jkunu se jsiru l-pagamenti jew it-tranżazzjonijiet.

F’dan ir-rigward, il-BĊE jixtieq jiċċara li ma jipprovdix servizzi bankarji kummerċjali lil individwi jew lil entitajiet korporattivi u li, b’mod partikolari, la jiġbor ħlasijiet għal trasferimenti transkonfinali jew jaċċetta depożiti mingħand dawn il-partijiet u lanqas ma joħroġ ċertifikati għall-ħruġ ta’ fondi. Għaldaqstant, il-BĊE javża lill-pubbliku biex ma jistabbilixxi ebda kuntatt ma’ min joħloq proġetti bħal dawn u biex ma jibgħatx flus jew jikxef dettalji tal-bank jew tal-kards tal-kreditu lil kull min jgħid li qiegħed jirrappreżenta lill-BĊE jew li għandu xi relazzjoni bankarja mal-BĊE.

Il-BĊE jixtieq jiċċara wkoll li ma jistax jinżamm responsabbli jekk l-isem, il-logos jew l-indirizz tiegħu jintużaw b’mod ħażin fi skemi maħsubin biex iqarrqu bil-pubbliku. Jekk xi membru tal-pubbliku jara jew jirċievi xi dokumentazzjoni dubjuża li tirreferi għal, jew li tallega li tkun ġejja mill-BĊE, dan għandu minnufih jagħmel rapport lill-awtorità lokali għall-infurzar tal-liġi jew jieħu parir mingħand l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

Politika fuq il-kunfidenzjalità tad-dejta u tal-korrispondenza elettronika personali

Il-BĊE huwa marbut li jħares il-kunfidenzjalità tal-utenti. Huwa jipproċessa d-dejta personali għall-iskopijiet deskritti hawn taħt biss u ma jxandarhiex għal skopijiet kummerċjali.

L-informazzjoni personali kollha tiġi proċessata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u skont ir-regoli tal-BĊE fuq is-sigurtà tat-teknoloġija informatika u fuq il-kunfidenzjalità.

Regolament (KE) Nru 45/2001

X’informazzjoni jiġbor il-BĊE permezz ta’ din il-websajt?

Informazzjoni reġistrata mis-servers tal-BĊE

Cookies – Dawn huma fajls żgħar ta' dejta mibgħuta minn server ta' sit elettroniku lill-brawżer tal-kompjuter tiegħek. Il-brawżer javża lis-server kull darba li żżur dak is-sit partikolari. Il-cookies jgħinuna naħżnu l-preferenzi u x-xejriet tal-użu tal-utent fuq bażi aggregata.

Informazzjoni reġistrata – Is-servers jirreġistraw awtomatikament l-informazzjoni li jibgħat il-brawżer tiegħek meta żżur sit elettroniku. Din l-informazzjoni reġistrata tas-server tista' tinkludi informazzjoni bħad-data u l-ħin taż-żjara tiegħek, l-indirizz tal-protokoll tal-internet tiegħek, it-tip tal-brawżer, il-lingwa tal-brawżer, id-daqs tal-iskrin tal-brawżer, u cookie jew aktar li jidentifikaw il-brawżer tiegħek. L-informazzjoni li jiġbor il-BĊE tintuża biss biex tinġabar l-istatistika, fuq bażi aggregata, dwar l-użu ta’ din il-websajt.

Informazzjoni reġistrata minn servers ta’ terzi

Google Analytics – Din il-websajt tuża l-Google Analytics , servizz estern, biex tikseb statistika fuq kemm u kif tintuża. L-informazzjoni mibgħuta mill-brawżer tintbagħat ukoll lis-servers imħaddma minn Google u tintuża biex tipprovdi lill-BĊE bi statistika aggregata fuq l-għadd ta’ żjarat bil-brawżer, xejriet tal-użu u tiftix li jsir fuq din il-websajt.

Google għandu l-politika ta’ kunfidenzjalità tiegħu u jiċċertifika huwa stess il-konformità mal-qafas Privacy Shield tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li d-Dipartiment tal-Kummerċ Amerikan żviluppa f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea biex jissodisfa l-istandard tal-"adegwatezza" Ewropea għall‑ħarsien tal-kunfidenzjalità.

Google Analytics
Il-politika ta’ Google dwar il-privatezza
Ċertifikazzjoni Privacy Shield

Informazzjoni personali mibgħuta permezz tal-websajt jew bl-email

Minbarra li tista’ tikkuntattja lill-BĊE permezz tal-indirizzi tal-email li jidhru f’din il-websajt, tista’ tikkuntattjana wkoll permezz ta’ servizzi elettroniċi bħas-sistema ta’ reklutaġġ onlajn tal-BĊE, fejn l-informazzjoni personali tiegħek tkun meħtieġa biex inkunu nistgħu nipprovdu s-servizzi li tixtieq.

Sistema ta’ reklutaġġ online tal-BĊE

Kif iħares u jissalvagwarda l-informazzjoni tiegħek il-BĊE?

L-informazzjoni f’din il-websajt hija koperta b’sistema ta’ protezzjoni tad-dejta personali u politika ta’ kunfidenzjalità fejn tidħol il-posta elettronika.

Bażi legali – Il-politika fuq il-ħarsien tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni hija bbażata fuq ir- Regolament (KE) Nru 45/2001. Il-BĊE jipproċessa d-dejta personali skont dan ir- Regolament.

Uffiċjal għall-Ħarsien tad-Dejta – Fil-BĊE, l-Uffiċjal għall-Ħarsien tad-Dejta jiżgura li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u jagħti pariri lill-kontrolluri tad-dejta fuq it-twettiq tal-obbligi tagħhom (ara l-Artikolu 24 tar-Regolament).

Il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta jaġixxi bħala awtorità superviżorja indipendenti għall-istituzzjonijiet u għall-korpi kollha tal-Unjoni (ara l-Artikoli 41 sa 45 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001).

Servizzi elettroniċi – Għal kull servizz elettroniku speċifiku li joffri l-BĊE hemm kontrollur tad-dejta li jiddetermina l-iskopijiet ta’, u l-mezzi għall-ipproċessar tad-dejta personali li tkun intbagħtet u jiżgura li din tikkonforma mal-politika tal-kunfidenzjalità.

Emails – Id-dejta personali tiegħek tinġabar biss safejn tkun meħtieġa għal tweġiba. Jekk ikollok xi mistoqsijiet fuq l-ipproċessar tal-emails tiegħek u dejta personali oħra, toqgħodx lura milli tinkludiha fil-messaġġ tiegħek.

Sit elettroniku għar-reklutaġġ – Informazzjoni speċifika fuq il-ħarsien tad-dejta li tikkonċerna l-użu ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ reklutaġġ tinsab fil-paġni ta’ din il-websajt li jiffukaw fuq il-karriera.

Il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta

Careers