Piiratud vastutus ja autoriõigus

Piiratud vastutus

Euroopa Keskpank (EKP) on loonud selle veebilehe, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu Euroopa Keskpanga ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) tegevusega seotud teabele.Meie eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus. EKP ei võta siiski endale veebilehel sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustusi.

Siinne teave:

  • on üldine ja ei ole mõeldud ühegi kindla isiku või üksuse konkreetseks käsitlemiseks;
  • võib sisaldada viiteid veebilehtedele, mille üle EKP-l puudub kontroll ja mille eest EKP ei vastuta;
  • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid.

Ehkki sellel veebilehel avaldatud euro viitekursse ja muu hindu puudutav teave põhineb EKP hinnangul usaldusväärsetel allikatel, ei võta EKP endale mingit vastutust ega mingeid kohustusi ühegi osapoole kahju eest, mis tekkis selle avaldatud teabe alusel tehtud tegevuse, tegemata jätmise või otsuste tõttu. Eelkõige ei võta EKP endale vastutust ega kohustusi majandusliku ega mingi muu kaudse või otsese kahju või kahjustuste, sealhulgas, ilma piiranguteta, ettevõtte saadud kahju ega saamatajäänud kasumi eest, mis tulenes otseselt või kaudselt viitekursside või muu hindu puudutava teabe avaldamisest EKP poolt, avaldamise sagedusest või viitekursside ja muu hindu puudutava teabe kasutamisest mis tahes isiku poolt.

Palume arvestada, et sellel veebilehel avaldatud dokumentide või muu teabe täpne vastavus ametlikult vastu võetud tekstile ei ole tagatud. Autentseteks loetakse ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldatud EKP õigusakte ja EKP poolt avaldatud muid dokumente ja/või andmeid.

Püüame minimeerida tehniliste vigade tõttu tekkinud katkestusi. EKP ei saa siiski tagada, et taolisi katkestusi või muid veebilehega seotud probleeme ei esine. EKP ei vastuta veebilehe või sellel viidatud teiste veebilehtede kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Käesoleva klausli eesmärk ei ole piirata EKP vastutust kehtivates riigisisestes õigusaktides sätestatud nõuetega vastuollu sattumisel ega välistada vastutust juhtudel, mil nimetatud õigusaktide alusel vastutust välistada ei saa.

Eeldatakse, et käesoleva veebilehe mis tahes rubriigi kasutaja on nõustunud eespool toodud tingimustega.

Autoriõigus

Veebilehe autoriõigus: Euroopa Keskpank, Maini-äärne Frankfurt, Saksamaa.

Käesoleva veebilehe kasutaja võib veebilehelt saadud teavet vabalt kasutada järgmistel tingimustel, arvestades allpool sätestatud erandit:

  1. Teabe taasesitamisel või levitamisel tuleb olla täpne ja viidata EKP-le kui algallikale.
  2. Kui teave sisaldub tasulistes dokumentides (olenemata levitamisvahendist), peab seda avaldav era- või juriidiline isik enne mis tahes tellimus- või muu tasu saamist ostjalt ja iga kord, kui ostja kasutab siinselt veebilehelt pärinevat teavet, teavitama teda, et see teave on tasuta kättesaadav siinselt veebilehelt.
  3. Kui kasutaja muudab teavet (nt kohandades statistilisi andmeid hooajaliselt või arvutades kasvumäärasid), tuleb see selgesõnaliselt ära märkida.
  4. Kui ettevõtluseks või müügi eesmärgil kasutataval veebilehel on lingid käesolevale veebilehele, peab EKP veebileht hõlmama veebilehitseja terve akna (st see ei tohi olla teise veebilehe raamis).

Eespool nimetatud tingimuste suhtes kehtib järgmine erand: autorite nime kandvaid dokumente, näiteks ECB Working Papers ja ECB Occasional Papers, tohib osaliselt või terviklikult taasesitada, avaldada või taastrükkida iseseisva trükitud või elektroonilise väljaandena ainult EKP või autorite eelneval selgesõnalisel kirjalikul nõusolekul.

Nime ja logode kasutamine

EKP on teadlik, et mitmed kolmandad isikud väärkasutavad EKP nime ja logosid üha sagedamini näilikes finantstehingutes ja muus pettuslikus tegevuses. Mõnedel juhtudel osutatakse isegi EKP-le kui pangale, mille kaudu maksed või tehingud teostatakse.

Sellega seoses soovib EKP selgitada, et ta ei osuta eraisikutele ja ettevõtjatele kommertspangandusteenuseid ning eelkõige ei võta neilt vastu hoiuseid ega tasu välismaksete eest ega väljasta tõendeid vahendite väljastamise kohta. Seega soovitab EKP vältida kokkupuuteid nimetatud tegevuste algatajatega ning mitte teha rahaülekandeid ega avaldada panga- või krediitkaardiandmeid isikutele, kes väidetavalt esindavad EKPd või teevad EKPga panganduskoostööd.

Ühtlasi rõhutab EKP, et ei kanna vastutust, kui tema nime, logosid või aadressi väärkasutatakse avalikkuse petmise eesmärgil. Kui kellegi kätte satuvad küsitava päritoluga dokumendid, mis viitavad Euroopa Keskpangale või sealt väidetavalt pärinevad, tuleks sellest kohe teatada kohalikele õiguskaitseasutustele või pöörduda pädevate riigisiseste asutuste poole.

Isikuandmete ja e-posti puutumatuse põhimõte

EKP kohustub kaitsma veebilehe kasutajate andmete puutumatust. EKP kasutab teie isikuandmeid üksnes allpool kirjeldatud otstarbeks ning ei edasta neid turustuse eesmärkidel.

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 ning EKP infotehnoloogia turvalisust ja konfidentsiaalsust käsitlevate eeskirjadega.

Määrus (EÜ) nr 45/2001

Millist teavet EKP siinse veebilehe kaudu kogub?

EKP serverite talletatav teave

Küpsised – väikesed andmefailid, mille veebilehitseja talletab arvuti kõvakettale. Küpsised võimaldavad veebilehitsejal teid järgmisel külastusel ära tunda. Samuti aitavad need salvestada kasutajaeelistusi ning koostada koondstatistikat veebilehe kasutamise kohta.

Logiteave – serverid salvestavad automaatselt teavet, mida veebilehitsejad saadavad külastatavate veebilehtede kohta. Logiteave võib näiteks hõlmata külastuse kuupäeva ja aega, IP-aadressi, veebilehitseja tüüpi, keelt ja suurust ning küpsiseid, mis tunnevad ära teie veebilehitseja. EKP kogub teavet ainult siinse veebilehe kasutamist kajastava koondstatistika saamiseks.

Kolmandate osapoolte serverite talletatav teave

Google Analytics – Siinne veebileht kasutab selle veebilehe külastamist kajastava statistika kogumiseks Google Analytics teenust. EKP serverite poolt kogutav teave edastatakse ka Google'i hallatavatele serveritele ning seda kasutatakse koondstatistika tegemiseks siinse veebilehe külastuste arvu, kasutusviiside ja sooritatud otsingute kohta.

Google on sätestanud enda privaatsuspõhimõtted (Google privacy policy). Google järgib ELi ja USA programmi Privacy Shield, mille USA kaubandusdepartemang on välja arendanud koostöös Euroopa Komisjoniga, et tagada Euroopas kehtivate andmekaitse nõuete täitmine piisaval tasemel.

Google Analytics
Google's Privacy policy
Privacy Shield certification

Veebilehe või e-posti kaudu edastatavad isikuandmed

EKPga saab ühendust võtta nii EKP veebilehel toodud e-posti aadressidel kui ka e-teenuste abil, kasutades näiteks EKP online töölevõtmissüsteemi, kuhu tuleb märkida oma isikuandmed.

EKP online töölevõtmissüsteem

Kuidas EKP kaitseb teie andmeid?

Sellel veebilehel oleva teabe kohta kehtib isikuandmete kaitse ja e-posti puutumatuse põhimõte.

Õiguslik alus – Üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides ja asutustes reguleerib määrus (EÜ) nr 45/2001. EKP lähtub isikuandmete töötlemisel kõnealusest määrusest.

Andmekaitseametnik – EKPs kontrollib määruse (EÜ) nr 45/2001 sätete täitmist andmekaitseametnik, kes nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 24).

Kõigi ELi institutsioonide ja asutuste sõltumatuks järelevalveorganiks on Euroopa andmekaitseinspektor (vt määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklid 41 kuni 45).

E-teenused – kõigi EKP pakutavate e-teenuste puhul määrab vastutav töötleja kindlaks, mis eesmärkidel ja kuidas töödeldakse esitatud isikuandmeid, tagades andmekaitse põhimõtete järgimise.

E-kirjad – küsitakse ainult vastamiseks vajalikke isikuandmeid. Kui teil tekib küsimusi oma e-kirja või muude isikuandmete kasutamise kohta, esitage ka need oma kirjas.

Tööpakkumised – lähemat teavet isikuandmete käsitlemise ja kaitse kohta töölevõtmisel leiate tööpakkumiste veebilehelt.

Euroopa andmekaitse inspektor

Careers