Vastuuvapaus- ja tekijänoikeuslausekkeet

Vastuuvapauslauseke

Näiden verkkosivujen avulla Euroopan keskuspankki (EKP) helpottaa tiedonsaantia EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) toiminnasta.Tavoitteena on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. EKP ei kuitenkaan vastaa näiden verkkosivujen sisältämästä aineistosta.

Verkkosivuilla oleva aineisto

  • on yleisluonteista, eikä sitä ole pyritty sovittamaan erityisesti minkään luonnollisen henkilön tai yhteisön tarpeisiin
  • sisältää linkkejä ulkopuolisiin verkkosivustoihin, joihin EKP ei voi vaikuttaa ja joiden sisällöstä EKP ei vastaa
  • ei sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja.

Näillä verkkosivuilla julkaistavat valuuttojen viitekurssit ja muut hintatiedot perustuvat EKP:n luotettavina pitämiin lähteisiin, mutta EKP ei vastaa millään tavoin mahdollisista menetyksistä, jos jokin taho käyttää näitä tietoja päätöstensä perusteena tai tekee tai jättää tekemättä jotakin julkaistun materiaalin perusteella. Erityisesti EKP ei vastaa millään tavoin mahdollisista taloudellisista menetyksistä, välillisistä menetyksistä tai vahingoista tai seurausvahingoista, kuten minkäänlaisesta liiketoiminnan vähentymisestä tai saamatta jääneestä tuotosta, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti viitekurssien tai muiden hintatietojen julkaisemiseen tai esimerkiksi julkaisutiheyteen EKP:n verkkosivuilla tai siihen, miten joku näitä viitekursseja tai muita hintatietoja käyttää.

Näillä verkkosivuilla olevien asiakirjojen ja muiden tietojen ei voida taata olevan virallisesti hyväksyttyjen tekstien täydellisiä toisintoja. Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja EKP:n säädöksiä sekä muita EKP:n julkaisemia EKP:n asiakirjoja ja/tai tietoja voidaan pitää autenttisina.

EKP pyrkii pitämään teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat mahdollisimman vähäisinä. EKP ei kuitenkaan voi taata, ettei verkkosivuilla tarjottavan palvelun toiminnassa ilmenisi teknisistä häiriöistä aiheutuvia katkoksia tai muita ongelmia. EKP ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat näiden verkkosivujen tai niihin linkitettyjen ulkopuolisten verkkosivustojen käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa EKP:n vastuuta sovellettavan kansallisen lain vaatimusten vastaisesti tai poistaa EKP:n vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei sovellettavan lain mukaan voida poistaa.

Näiden verkkosivujen tai niiden osien käyttäjien katsotaan hyväksyneen edellä esitetyt vastuunrajoitukset.

Tekijänoikeuslauseke

Tekijänoikeus näiden verkkosivujen koko sisältöön: Euroopan keskuspankki (Frankfurt am Main, Saksa).

Näiltä verkkosivuilta suoraan saatuja tietoja saa jäljempänä esitettyä poikkeusta lukuun ottamatta käyttää vapaasti, jollei seuraavista ehdoista muuta johdu:

  1. Jos tietoja levitetään eteenpäin tai jäljennetään, se tulee tehdä tarkasti, ja EKP tulee tällöin mainita tietojen lähteenä.
  2. Jos tietoja liitetään myytäviksi tarkoitettuihin asiakirjoihin (levitystavasta riippumatta), tiedot julkaisevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on ilmoitettava ostajille, että kyseiset tiedot ovat saatavissa ilmaiseksi näiltä verkkosivuilta, ennen kuin ostajat maksavat tilaus- tai käyttömaksun ja joka kerta, kun ostajat hakevat näiltä verkkosivuilta otettuja tietoja.
  3. Jos käyttäjä muuntelee tietoja (esimerkiksi tilastotietojen puhdistaminen kausivaihtelusta tai kasvuvauhtien laskeminen), tästä tulee aina olla nimenomainen maininta kyseisten tietojen yhteydessä.
  4. Jos nämä verkkosivut linkitetään liiketoimintaan tai markkinointiin liittyviin verkkosivustoihin, näiden sivujen tulee latautuessaan täyttää selaimen ikkuna kokonaan (eli ne eivät saa avautua osana linkittäjän sivustoa).

Edellä esitetystä poiketen sellaisia asiakirjoja, joissa mainitaan niiden kirjoittajien nimet, kuten julkaisusarjat ECB Working Papers ja ECB Occasional Papers, ei saa jäljentää, julkaista tai painaa uudelleen kokonaan tai osittain eri julkaisuna (painetussa muodossa tai verkkojulkaisuna), ellei tähän ole pyydetty nimenomaista kirjallista lupaa EKP:ltä tai asiakirjan kirjoittajilta.

Nimen ja logojen käyttäminen

EKP on tietoinen siitä, että kolmannet tahot käyttävät yhä useammin väärin sen nimeä ja logoja väärennettyjen rahoitustaloustoimien ja muun petollisen toiminnan yhteydessä. Joissakin tapauksissa EKP on jopa mainittu pankkina, jonka kautta maksu tai taloustoimi suoritetaan.

EKP haluaakin tehdä selväksi, että se ei tarjoa liikepankkipalveluita yksityishenkilöille tai yrityksille. Erityisesti korostetaan, että EKP ei kerää maksuja maasta toiseen välitettävistä tilisiirroista, ota vastaan yksityishenkilöiden tai yritysten talletuksia tai anna todistuksia varojen osoittamisesta eri tarkoituksiin. EKP kehottaa suurta yleisöä pidättäytymään kanssakäymisestä sellaisten tahojen kanssa, jotka harjoittavat väärinkäytöksiä. Suuren yleisön ei tule lähettää rahaa tai paljastaa tili- tai luottokorttitietoja kenellekään, joka väittää edustavansa EKP:tä tai omaavansa pankkisuhteen EKP:n kanssa.

EKP painottaa lisäksi, että sen ei voida katsoa olevan vastuussa, jos sen nimeä, logoja tai osoitetta käytetään petollisessa tarkoituksessa väärin suuren yleisön harhaanjohtamiseksi. Sellaisia henkilöitä suuren yleisön keskuudessa, jotka näkevät tai saavat haltuunsa epäilyttäviä asiakirjoja, joissa viitataan EKP:hen tai joiden väitetään olevan lähtöisin EKP:stä, pyydetään ilmoittamaan asiasta välittömästi paikallisille lainvalvontaviranomaisille tai kysymään neuvoa asiasta vastaavilta kansallisilta viranomaisilta.

Henkilötietoja ja sähköpostia koskeva yksityisyyden suoja

EKP on sitoutunut suojaamaan verkkosivujensa käyttäjien yksityisyyttä. Kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan jäljempänä mainituissa tarkoituksissa, eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään asetuksen (EY) N:o 45/2001 sekä EKP:n tietoturvaa ja luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti.

Asetus (EY) N:o 45/2001

Millaisia tietoja EKP kerää näillä verkkosivuilla?

EKP:n palvelimille tallentuvat tiedot

Evästeet – Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkopalvelimet luovat käyttäjien tietokoneille. Palvelin saa verkkoselaimelta tiedon, kun sama käyttäjä palaa sivustolle. Evästeiden avulla käyttäjien valinnat säilyvät ja palvelimen käyttäjämääriä voidaan seurata.

Lokitiedot – Kävijän tullessa verkkosivuille selaimen lähettämät tiedot tallentuvat automaattisesti palvelimille. Lokitiedosto sisältää yleensä kävijän IP-osoitteen, selaimen tyypin ja kielen, käyntiajankohdan, selaimessa käytetyn ikkunan koon sekä evästeet selaimen tunnistusta varten. Lokitiedostojen pohjalta EKP kokoaa tilastoja verkkosivujen käytöstä, eikä yksittäisten käyttäjien tietoja tarkastella erikseen.

Muiden palvelimien tallentamat tiedot

Google Analytics – Näillä verkkosivuilla hyödynnetään Google Analytics -palvelua, joka kokoaa tilastoja verkkosivujen käytöstä. EKP:n selainten keräämät tiedot päätyvät myös Googlen palvelimille, ja niiden pohjalta kootaan EKP:lle tilastoja käyttäjämääristä, yleisistä käyttäjätottumuksista sekä näillä sivuilla suoritetuista hauista.

Googlella on oma tietosuojakäytäntö. Google ilmoittaa olevansa mukana EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -ohjelmassa, jonka Yhdysvaltain kauppaministeriö on kehittänyt Euroopan komission avustuksella. Tavoitteena on eurooppalaisittain ”riittävä” tietosuoja.

Google Analytics
Googlen tietosuojakäytäntö
Privacy Shield -ohjelma

Verkkosivuilla tai sähköpostitse annetut henkilötiedot

EKP:hen voi ottaa yhteyttä näillä verkkosivuilla annettujen sähköpostiosoitteiden avulla ja myös käyttämällä sähköisiä palveluja, kuten EKP:n sähköistä rekrytointijärjestelmää, joissa tarvitsemme henkilötietonne pyydetyn palvelun toimittamista varten.

EKP:n sähköinen rekrytointijärjestelmä

Miten EKP suojaa verkkosivujen käyttäjiä koskevia tietoja?

Tiedot näillä verkkosivuilla kuuluvat henkilötietojen suojajärjestelmän ja sähköpostin tietosuojan piiriin.

Oikeusperusta – Yksilöiden suojelu unionin toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä perustuu asetukseen (EY) N:o 45/2001. EKP käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti.

Tietosuojasta vastaava henkilö – EKP:n sisällä tietosuojasta vastaava henkilö varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä noudatetaan, ja ohjaa rekisterinpitäjiä näiden velvollisuuksien täyttämisessä (ks. asetuksen 24 artikla).

Kaikkien unionin toimielinten ja elinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen (EY) N:o 45/2001 41–45 artikla).

E-palvelut – rekisterinpitäjä määrittää jokaisen EKP:n tarjoaman palvelun osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot sekä varmistaa, että e-palvelu on tietosuojaperiaatteiden mukainen.

Sähköposti – Viestin lähettäjien henkilötiedoista kerätään vain ne tiedot, joita tarvitaan sähköpostiin vastattaessa. Kysymykset sähköpostin tai siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä voi liittää viestiin.

Rekrytointisivut – Tietosuojasta erityisesti rekrytointiin liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä on saatavissa tietoa näiden verkkosivujen työpaikkoja koskevasta osiosta.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Careers