Παραίτηση από ευθύνη και πνευματική ιδιοκτησία

Παραίτηση από ευθύνη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιδιώκει με τον παρόντα δικτυακό τόπο να ενισχύσει την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες της ίδιας και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).Στόχος μας είναι να παρέχουμε διαρκώς ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες. Πάντως, η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά το υλικό που καθίσταται διαθέσιμο στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Το εν λόγω υλικό:

  • συνίσταται σε πληροφορίες γενικής φύσης και δεν νοείται ως υλικό που αφορά την ειδικότερη κατάσταση στην οποία τελούν συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ή οντότητες
  • ενίοτε συνδέεται με δικτυακούς τόπους τρίτων, τη λειτουργία των οποίων ουδόλως ελέγχει η ΕΚΤ και ως προς τους οποίους αυτή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
  • δεν αποτελεί γνωμοδότηση εμπειρογνώμονα ή νομική γνωμοδότηση.

Παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ και άλλα σχετικά με τις τιμές στοιχεία που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο βασίζονται σε πηγές τις οποίες η ΕΚΤ θεωρεί αξιόπιστες, η ίδια δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται σε σχέση με οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή αδράνεια τρίτων βασιζόμενων στις εν λόγω δημοσιευμένες πληροφορίες. Ειδικότερα, η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια οικονομικής φύσης ή έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εμπορικής ζημίας και των διαφυγόντων κερδών, που επέρχεται ως άμεση ή έμμεση συνέπεια ή σχετίζεται με τη δημοσίευση από την ΕΚΤ των ισοτιμιών αναφοράς ή άλλων σχετικών με τις τιμές στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας δημοσίευσής τους, ή με τη χρήση των ισοτιμιών αναφοράς και άλλων σχετικών με τις τιμές στοιχείων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι τα έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο αναπαράγουν με ακρίβεια κείμενα που έχουν εκδοθεί επίσημα. Αυθεντικά θεωρούνται μόνο τα νομικά κείμενα της ΕΚΤ, όπως αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα λοιπά έγγραφα ή/και στοιχεία της ΕΚΤ, όπως δημοσιεύονται από την ίδια.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις δυσλειτουργίες που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα. Πάντως, η ΕΚΤ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία του δικτυακού της τόπου δεν θα διακοπεί ή επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή συνδεόμενων με αυτόν δικτυακών τόπων τρίτων.

Σκοπός της παρούσας παραίτησης από ευθύνη δεν είναι να περιορίσει την ευθύνη της ΕΚΤ, κατά παράβαση των όρων που τυχόν προβλέπει η κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της ΕΚΤ σε θέματα για τα οποία δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός της ευθύνης από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Με την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος δικτυακού τόπου θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τα παραπάνω.

Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία για το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη, Γερμανία.

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις πληροφορίες που αντλούν απευθείας από αυτόν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στη συνέχεια:

  1. Όταν οι πληροφορίες αυτές διατίθενται περαιτέρω ή αναπαράγονται, πρέπει να παρουσιάζονται πιστά και να αναφέρεται η ΕΚΤ ως πηγή προέλευσής τους.
  2. Εφόσον οι πληροφορίες ενσωματώνονται σε έγγραφα που διατίθενται προς πώληση (ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου), το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τις εκδίδει ή τις δημοσιεύει οφείλει να ενημερώνει τους αγοραστές ως προς τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε αυτές μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, πριν αυτοί καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό συνδρομής ή αντίτιμο και κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες που προέρχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.
  3. Οποιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών από τους χρήστες πρέπει να αναφέρεται ρητά (π.χ. στο πλαίσιο εποχικής διόρθωσης στατιστικών στοιχείων ή υπολογισμού των ρυθμών μεταβολής).
  4. Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με τον παρόντα δικτυακό τόπο μέσω δικτυακών τόπων επιχειρήσεων ή για διαφημιστικούς σκοπούς, ο παρών δικτυακός τόπος πρέπει να εμφανίζεται σε όλη την επιφάνεια του παραθύρου του σχετικού προγράμματος περιήγησης με την ολοκλήρωση της φόρτωσής του (και όχι εντός του πλαισίου άλλου δικτυακού τόπου).

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, δημοσίευση ή ανατύπωση κειμένων που φέρουν το όνομα του συγγραφέα, όπως για παράδειγμα τα κείμενα των σειρών «ECB Working Papers» και «ECB Occasional Papers», υπό μορφή διαφορετικής έκδοσης (έντυπης ή ηλεκτρονικής), κατόπιν ρητής γραπτής άδειας της ΕΚΤ ή του συγγραφέα.

Χρήση ονομασίας και λογότυπων

Η ΕΚΤ γνωρίζει ότι η ονομασία και οι λογότυποί της χρησιμοποιούνται καταχρηστικά ολοένα και περισσότερο από τρίτους σε σχέση με εικονικές οικονομικές συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες που ενέχουν απάτη. Ενίοτε μάλιστα η ΕΚΤ αναφέρεται ως η τράπεζα μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται πληρωμές ή συναλλαγές.

Εν προκειμένω η ΕΚΤ επιθυμεί να αποσαφηνίσει ότι η ίδια δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τραπεζικής σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, ιδίως δε ότι δεν εισπράττει προμήθειες για τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, δεν αποδέχεται καταθέσεις από τα εν λόγω πρόσωπα και επιχειρήσεις ούτε εκδίδει βεβαιώσεις για την αποδέσμευση κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτόν η ΕΚΤ καλεί το κοινό να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με πρόσωπα που επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, να μην αποστέλλει χρήματα και να μην αποκαλύπτει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών του σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι την εκπροσωπεί ή ότι σχετίζεται με εκείνη στο πλαίσιο τραπεζικών εργασιών.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ακόμη ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της ονομασίας, των λογότυπων ή της διεύθυνσής της για σκοπούς εξαπάτησης του κοινού. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξη αμφιβόλου προελεύσεως εγγράφων τα οποία αναφέρονται στην ΕΚΤ ή παρουσιάζονται ως προερχόμενα από αυτήν, ή σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή του τέτοια έγγραφα, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την τοπική αρχή επιβολής του νόμου ή να συμβουλευθεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Η ΕΚΤ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω και δεν τα κοινοποιεί για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Η επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και τους κανόνες ασφάλειας του τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και εμπιστευτικότητας της ΕΚΤ.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001

Τι είδους πληροφορίες συλλέγει η ΕΚΤ μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου;

Πληροφορίες που καταγράφονται από τους διακομιστές της ΕΚΤ

Cookies – Τα cookies αποτελούν μικρά σύνολα δεδομένων που αποστέλλει ο διακομιστής ενός δικτυακού τόπου στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε εκ νέου τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, το πρόγραμμα περιήγησης ενημερώνει τον διακομιστή. Τα cookies μάς επιτρέπουν να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και να παρακολουθούμε τις τάσεις χρήσης σε συγκεντρωτική βάση.

Πληροφορίες αρχείου καταγραφής – Οι διακομιστές καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Tα εν λόγω αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, η διεύθυνση IP (Internet Protocol), το είδος, η γλώσσα και το μέγεθος οθόνης του προγράμματος περιήγησης, καθώς και ένα ή περισσότερα cookies τα οποία αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΚΤ χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάρτιση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Πληροφορίες που καταγράφονται από διακομιστές τρίτων

Google Analytics – Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την εξωτερική υπηρεσία Google Analytics με σκοπό την άντληση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση του. Οι πληροφορίες αρχείου καταγραφής που συλλέγουν οι διακομιστές της ΕΚΤ αποστέλλονται και στους διακομιστές της Google και χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρέχουν στην ΕΚΤ συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των επισκέψεων μέσω του προγράμματος περιήγησης, τους τρόπους χρήσης και τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η Google διαθέτει τη δική της πολιτική απορρήτου. Η Google βεβαιώνει για ίδιο λογαριασμό τη συμμόρφωσή της με το πλαίσιο «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής» (Privacy Shield), το οποίο ανέπτυξε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πληρούται το ευρωπαϊκό κριτήριο της «επάρκειας» όσον αφορά την προστασία του απορρήτου.

Google Analytics
Πολιτική απορρήτου της Google
Πιστοποίηση «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής» (Privacy Shield)

Διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω του δικτυακού τόπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΚΤ στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα προσλήψεων της ΕΚΤ, στο πλαίσιο των οποίων η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων είναι απαραίτητη, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις αιτούμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικό σύστημα προσλήψεων της ΕΚΤ

Πώς προστατεύει και διασφαλίζει τις πληροφορίες σας η ΕΚΤ;

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο διέπονται από ένα σύστημα διασφαλίσεων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και από πολιτική απορρήτου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Νομική βάση – Η πολιτική προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Η ΕΚΤ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων – Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στην ΕΚΤ μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και συμβουλεύει τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων σε θέματα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους (βλ. άρθρο 24 του κανονισμού).

Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή για όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης (βλ. άρθρα 41 έως 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει η ΕΚΤ, ο κατά περίπτωση υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας των υποβαλλόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μεριμνά ώστε η επεξεργασία τους να είναι σύμφωνη με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας συλλέγονται μόνο στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να λάβετε απάντηση. Αν έχετε απορίες όσον αφορά την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συναφή προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, μπορείτε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Δικτυακός τόπος για ευκαιρίες απασχόλησης – Ειδικότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τη μεταχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς προσλήψεων μπορείτε να βρείτε στις σχετικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που αφορούν ειδικά τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων

Careers