Εκτελεστική Επιτροπή

Έρευνα

 • Έρευνα Νομισματικής Πολιτικής
 • Χρηματοοικονομική Έρευνα

Γραμματεία του ΕΣΣΚ

Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σχέσεις

 • Γραφείο της ΕΚΤ στην Ουάσιγκτον
 • Γραφείο της ΕΚΤ στις Βρυξέλλες
 • Διεθνείς Αναλύσεις Οικονομικής Πολιτικής
 • Εξωτερικές Εξελίξεις
 • Θεσμικά Όργανα & Φορείς της ΕΕ

Επικοινωνία

 • Γλωσσικές Υπηρεσίες
 • Διαδίκτυο & Ψηφιακά Μέσα
 • Ενημέρωση
 • Σχέσεις με Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης

Μακροπροληπτική Πολιτική & Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

 • Εποπτεία Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 • Κανονιστικό Πλαίσιο Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
 • Μακροχρηματοπιστωτικές Διασυνδέσεις
 • Μακροχρηματοπιστωτικές Πολιτικές

Οικονομικές Μελέτες

 • Προβλέψεις και Οικονομετρικά Υποδείγματα για σκοπούς πολιτικής

Νομισματική Πολιτική

 • Κεφαλαιαγορές / Χρηματοπιστωτική Διάρθρωση
 • Νομισματική Ανάλυση
 • Στρατηγική Νομισματικής Πολιτικής

Οικονομικές Εξελίξεις

 • Ανάλυση Οικονομικού Κύκλου
 • Δημοσιονομική Πολιτική
 • Εξωτερικός Τομέας Ζώνης Ευρώ & Υιοθέτηση του Ευρώ
 • Προσφορά, Αγορά Εργασίας και Επίβλεψη Χωρών
 • Τιμές & Κόστος

Σύμβουλοι της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υποδομές Αγοράς & Πληρωμές

 • Ανάπτυξη Υποδομών Αγοράς
 • Διαχείριση Υποδομών Αγοράς
 • Ενοποίηση Αγοράς
 • Επίβλεψη

Γραμματεία

 • Γραμματεία
 • Γραφείο Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Πληροφοριών

Διαχείριση Κινδύνων

 • Ανάλυση Κινδύνων
 • Στρατηγική Κινδύνων

Δραστηριότητες Αγορών

 • Αγορά Χρήματος & Ρευστότητα
 • Ανάλυση Δραστηριοτήτων Αγορών
 • Δραστηριότητες στις Αγορές Ομολόγων & στις Διεθνείς Αγορές
 • Συστήματα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Αγορών
 • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

Εσωτερική Επιθεώρηση

 • Επιθεωρήσεις 1
 • Επιθεωρήσεις 2

Νομικές Υπηρεσίες

 • Εποπτικό Δίκαιο
 • Θεσμικό Δίκαιο
 • Νομοθεσία
 • Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

Στατιστική

 • Αναλυτικά Πιστωτικά & Βασικά Δεδομένα
 • Δεδομένα Τίτλων & Χρηματοπιστωτικών Αγορών
 • Δεδομένα Τραπεζικής Εποπτείας
 • Εξωτερική Στατιστική & Τομεακοί Λογαριασμοί
 • Εφαρμογές & Εργαλεία Στατιστικής
 • Νομισματική & Οικονομική Στατιστική

Τραπεζογραμμάτια

 • Ανάπτυξη Νομίσματος
 • Διαχείριση Νομίσματος

Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών

Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου & Επιχειρησιακής Συνέχειας

Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Διαχείριση Ταλέντου
 • Στρατηγική Συνεργασία με Υπηρεσιακές Μονάδες
 • Υπηρεσίες Προσωπικού

Οικονομικές Υπηρεσίες

 • Κεντρική Διαχείριση Προμηθειών
 • Λογιστήριο
 • Οικονομικές Εκθέσεις
 • Προϋπολογισμός & Έλεγχος

Ομάδα Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας

Διοίκηση

 • Διοικητικές Υπηρεσίες
 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Προστασία & Ασφάλεια

Πληροφοριακά Συστήματα

 • Αναλυτικές Εφαρμογές
 • Ασφάλεια & Αρχιτεκτονική
 • Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιακές Σχέσεις
 • Επιχειρησιακές Εφαρμογές
 • Συστήματα Υποστήριξης
 • Υποδομές & Λειτουργία

Εποπτικό Συμβούλιο

Μικροπροληπτική Εποπτεία I

 • Εποπτεία Σημαντικών Τραπεζών I-VII

Μικροπροληπτική Εποπτεία III

 • Ανάλυση & Μεθοδολογική Υποστήριξη
 • Εποπτική Επίβλεψη & Σχέσεις με τις ΕΑΑ
 • Θεσμική & Τομεακή Επίβλεψη

Γραμματεία του Εποπτικού Συμβουλίου

Μικροπροληπτική Εποπτεία II

 • Εποπτεία Σημαντικών Τραπεζών VIII-XV

Μικροπροληπτική Εποπτεία IV

 • Ανάλυση Κινδύνων EEM
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας & Προτύπων
 • Διασφάλιση Ποιότητας Εποπτικού Έργου
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Επιβολή Κυρώσεων
 • Εποπτικές Εγκρίσεις
 • Εποπτικές Πολιτικές
 • Εσωτερικά Υποδείγματα
 • Κεντρική Διαχείριση Επιτόπιων Επιθεωρήσεων
 • Σχεδιασμός & Συντονισμός Προγραμμάτων Εποπτικής Εξέτασης