Ansvarsfraskrivelse og ophavsret

Ansvarsfraskrivelse

Den Europæiske Centralbank (ECB) ønsker med dette websted at lette offentlighedens adgang til oplysninger om ECBs og Det Europæiske System af Centralbankers (ESCBs) virksomhed.Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. ECB påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for materialet på dette websted.

Materialet:

  • er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • indeholder visse steder links til eksterne websteder, som ECB ikke har kontrol med, og for hvis indhold ECB ikke påtager sig noget ansvar
  • udgør ikke nogen form for professionel eller juridisk rådgivning

Selv om referencekurserne for omveksling af udenlandsk valuta til euro samt anden prisinformation, der offentliggøres på dette websted, er baseret på kilder, som ECB anser for troværdige, fraskriver ECB sig enhver form for ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle tab som følge af beslutninger truffet eller handlinger foretaget i tillid til offentliggørelsen heraf. Især fraskriver ECB sig enhver form for ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle økonomiske, indirekte eller afledte tab eller skader af nogen art, herunder tab af forretning og tab af fortjeneste, der direkte eller indirekte måtte opstå som følge af eller i forbindelse med, at ECB offentliggør referencekurserne eller anden prisinformation, herunder hyppigheden, hvormed de offentliggøres, eller anvendelsen af disse referencekurser og anden prisinformation.

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at dokumenter eller andre oplysninger, som findes på dette websted, er nøjagtige gengivelser af officielt vedtagne tekster. Kun ECB's retlige instrumenter, der er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, ECB's øvrige dokumenter og/eller data, som offentliggjort af ECB, anses for autentiske.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. ECB kan dog ikke garantere, at webstedet ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. ECB påtager sig intet ansvar for ulemper som følge af brugen af dette websted eller af eksterne websteder, der er linket til.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse ECB's ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke ECB's ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge gældende national ret.

Du accepterer ovenstående vilkår, når du besøger ECB's websted.

Ophavsret

Ophavsretten © til alt indhold på dette websted tilkommer Den Europæiske Centralbank, Frankfurt am Main, Tyskland.

Med forbehold for nedenstående undtagelse kan brugere af dette websted frit anvende oplysninger, der er direkte tilgængelige på webstedet, på følgende betingelser:

  1. Enhver videregivelse eller gengivelse af oplysninger skal være nøjagtig, og ECB skal anføres som kilde.
  2. Når oplysninger bruges i værker, der sælges (uanset medie), skal den fysiske eller juridiske person, som offentliggør oplysningerne, orientere køber om, både før et evt. abonnement eller gebyr betales, og hver gang der ønskes adgang til oplysninger, der er taget fra dette websted, at oplysningerne er gratis tilgængelige på dette websted.
  3. Hvis oplysninger bearbejdes (fx ved at sæsonkorrigere statistiske data eller udregne vækstrater), skal det udtrykkeligt fremgå.
  4. Når der linkes til dette websted fra kommercielle hjemmesider eller i reklamemæssigt øjemed, skal dette websted vises i hele browservinduet (dvs. det må ikke fremstå som en del af et andet websted).

Selv om ovenstående betingelser overholdes, er enhver hel eller delvis gengivelse, udgivelse eller ethvert genoptryk af værker, der er påført forfatternes navne (fx ECB Working Papers og ECB Occasional Papers), i form af en ny udgivelse (trykt eller elektronisk) kun tilladt efter forudgående skriftligt samtykke fra ECB eller forfatterne.

Brug af navn og logo

ECB har kendskab til, at bankens navn og logoer i stigende grad misbruges af tredjemand i forbindelse med falske finansielle transaktioner og andre svigagtige aktiviteter. I visse tilfælde er ECB sågar anført som det pengeinstitut, hvorigennem betalinger eller transaktioner vil blive gennemført.

ECB vil i den forbindelse gerne understrege, at ECB ikke leverer bankydelser til enkeltpersoner eller erhvervsvirksomheder, og i særdeleshed at ECB hverken opkræver gebyrer for grænseoverskridende overførsler eller modtager indskud fra sådanne parter eller udsteder attestation for frigivelse af fondsmidler. ECB anbefaler derfor, at man hverken tager kontakt til ophavsmændene til sådanne forehavender eller sender penge eller giver sine konto- eller kreditkortoplysninger til personer, der hævder at repræsentere ECB eller at have ECB som bankforbindelse.

ECB ønsker ligeledes at understrege, at ECB ikke kan drages til ansvar, hvis bankens navn, logoer eller adresse misbruges i sammenhænge, der har til formål at føre offentligheden bag lyset. Hvis du ser eller modtager dokumenter af tvivlsom oprindelse, der henviser til eller angiveligt kommer fra ECB, bedes du øjeblikkeligt kontakte det lokale politi eller søge råd hos de relevante nationale myndigheder.

Politik om beskyttelse af personoplysninger og e-mails

ECB har indført en politik til beskyttelse af privatlivets fred og behandler kun personoplysninger til de formål, som er beskrevet nedenfor. ECB videregiver ikke disse oplysninger til brug for markedsføring.

Alle personoplysninger anvendes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og ECB's regler for IT-sikkerhed og fortrolighed.

Forordning (EF) nr. 45/2001

Hvilke informationer indsamler ECB via dette websted?

Information, som registreres af ECB's servere

Cookies – Cookies er små datafiler, som sendes fra en webserver til browseren på din computer. Browseren underretter serveren, næste gang du besøger det pågældende websted. Cookies hjælper os med — på aggregeret basis — at lagre oplysninger om brugerpræferencer og undersøge brugsmønstre.

Log-information – Serverne registrerer automatisk information, som din browser sender, når du besøger et websted. Disse serverlogs kan indeholde oplysninger om fx dag og tidspunkt for besøget, din IP-adresse, browsertype, -sprog og skærmstørrelse samt en eller flere cookies, som identificerer din browser. Den information, som ECB indsamler, anvendes udelukkende til at udarbejde statistik, på aggregeret basis, om anvendelsen af dette websted.

Information registreret af tredjepartsservere

Google Analytics – Dette websted anvender Google Analytics, en ekstern tjeneste, til at samle statistik om brugen af webstedet. Log-information, som indsamles af ECB's servere, sendes også til servere, som drives af Google, og som anvendes til at opstille aggregeret statistik om antallet af browserbesøg, brugsmønstre og søgninger på dette websted.

Google har sin egen privatlivspolitik. Google selvcertificerer sin overholdelse af principperne bag databeskyttelsesskjoldet mellem EU og USA (EU-US Privacy Shield), som det amerikanske handelsministerium har udviklet i samråd med Europa-Kommissionen for at leve op til den europæiske norm for "tilstrækkelig" beskyttelse af personoplysninger.

Google Analytics
Googles privatlivspolitik
Privacy Shield certification

Personoplysninger, som videresendes via webstedet eller e-mail

Ud over at kontakte ECB via e-mail-adresser, som opgives her på webstedet, er det også muligt at kontakte ECB via elektroniske tjenester som fx ECB's online rekrutteringssystem, hvor personlige oplysninger er nødvendige, for at vi kan yde den tjeneste, der bedes om.

ECB's online rekrutteringssystem

Hvordan beskytter og sikrer ECB dine oplysninger?

Oplysningerne på dette websted er sikret af et system til beskyttelse af personoplysninger og en politik for e-mailsikkerhed.

Juridisk grundlag – Politikken til beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne er baseret på forordning (EF) nr. 45/2001. ECB's behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med denne forordning.

Databeskyttelsesansvarlig – Internt i ECB sikrer den databeskyttelsesansvarlige, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001 anvendes, og rådgiver de dataregisteransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24).

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse fungerer som uafhængig kontrolmyndighed for alle EU-institutioner og -organer (se artikel 41-45 i forordning (EF) nr. 45/2001).

Elektroniske tjenester – For hver af de specifikke elektroniske tjenester, som ECB tilbyder, fastsætter en dataregisteransvarlig formålet med og midlerne til at behandle de personoplysninger, som opgives, og sikrer, at behandlingen overholder politikken om beskyttelse af personoplysninger og e-mails.

E-mail – Personoplysninger indsamles kun i det omfang, det er nødvendigt for at svare. Du er meget velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil i din meddelelse.

Jobansøgere – Særlig information om databeskyttelse i forbindelse med behandlingen af jobansøgeres personoplysninger kan findes på ECB's særlige websted med stillingsopslag.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Careers