Ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd

Ansvarsfriskrivning

Europeiska centralbanken (ECB) har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om verksamheten inom Europeiska centralbanken och Europeiska centralbankssystemet. Vi strävar efter att informationen ska vara aktuell och korrekt. ECB accepterar dock inte något ansvar eller några skyldigheter för innehållet på denna webbplats.

Detta material:

  • är allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk persons specifika förhållanden
  • är ibland länkat till externa webbplatser som ECB inte har någon kontroll över och som ECB inte tar något ansvar för
  • utgör inte yrkesmässig eller juridisk rådgivning.

Trots att uppgifter om referensnoteringen för eurons växelkurs eller annan prisinformation som publiceras på denna webbplats grundar sig på källor som ECB anser vara pålitliga, accepterar ECB inte något ansvar eller några skyldigheter för förluster som uppstått som en följd av att någon part med stöd av denna information har fattat beslut, vidtagit åtgärder eller underlåtit att vidta åtgärder därvidlag. ECB accepterar i synnerhet inte något ansvar eller några skyldigheter för ekonomisk förlust eller indirekt förlust eller skada inklusive, utan begränsningar, affärsförlust och förlust av vinster som en direkt eller indirekt följd av, eller i samband med, ECB:s publicering av referensnoteringar eller annan prisinformation, inklusive frekvensen av sådan publicering eller någon persons användning av referensnoteringar eller prisinformationen.

Observera att det inte kan garanteras att handlingar eller annan information som finns på denna webbplats exakt återger officiellt antagna texter. Endast ECB:s rättsakter som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och annan dokumentation från ECB som ECB publicerar är de enda som är giltiga.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. ECB kan emellertid inte garantera att den service som tillhandahålls är fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. ECB accepterar inget ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess externa länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka ECB:s ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ECB:s ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Om du går in på någon del av denna webbplats anses du ha godkänt ovannämnda ansvarsfriskrivning.

Upphovsrättsskydd

Upphovsrätt © för allt innehåll på denna webbplats: Europeiska centralbanken, Frankfurt am Main, Tyskland.

Med reservation för nedanstående undantag får personer som använder denna webbplats fritt använda sig av den information som erhållits direkt från den, förutsatt att följande villkor uppfylls:

  1. Om sådan information sprids eller återges måste det göras med exakt samma ordalydelse, och ECB ska anges som källa.
  2. Om informationen införlivas i dokument som försäljs (oavsett på vilket sätt), måste den fysiska eller juridiska person som offentliggör informationen upplysa köparen om att informationen kan erhållas gratis på denna webbplats. Detta måste ske innan köparen betalar för ett abonnemang eller erlägger någon form av användaravgift, och även varje gång köparen får tillgång till den information som tagits från denna webbplats.
  3. Om informationen omarbetas av användaren (t.ex. genom säsongsjusteringar av statistikuppgifter eller beräkning av tillväxttakt) måste detta uttryckligen anges.
  4. Om användaren genom en länk går in på denna webbplats från företags webbplatser eller i reklamsyfte, måste denna webbplats vara det enda som syns i webbläsarens fönster (dvs. ECB:s webbplats får inte synas i någon annan webbplats ram).

Som undantag från ovanstående tillåts reproducering, publicering eller omtryck, helt eller delvis av dokument med författarens namn angivet, såsom ECB Working Papers och ECB Occasional Papers, i form av en annan publikation, tryckt eller elektroniskt framställd, endast om skriftligt godkännande erhålls på förhand av ECB eller författaren.

Användning av namn och logotyper

ECB har uppmärksammat att dess namn och logotyper allt oftare missbrukas av obehöriga i samband med blufftransaktioner och annan olaglig verksamhet. I en del fall anges till och med ECB vara den bank som ska utföra betalningen eller transaktionen.

Därför vill ECB klargöra att banken inte tillhandahåller affärsbankstjänster till personer eller företag och att den varken uppbär några avgifter för gränsöverskridande transaktioner eller tar emot inlåning från personer eller företag eller utfärdar certifikat för frigivning av medel. ECB råder därför allmänheten att inte upprätta kontakt med upphovsmännen till sådan verksamhet och att inte skicka pengar eller lämna ut bank- eller kredituppgifter till någon som påstår sig representera ECB eller ha ett bankavtal med ECB.

Dessutom vill ECB understryka att banken inte kan ställas till svars om dess namn, logotyper eller adress missbrukas i syfte att föra allmänheten bakom ljuset. Om någon ser eller erhåller tvivelaktiga dokument som hänvisar till, eller påstås komma från ECB ska detta omedelbart rapporteras till den lokala brottsbekämpande myndigheten eller råd begäras av den relevanta nationella myndigheten.

Integritetsskyddspolicy för personuppgifter och e-post

ECB har åtagit sig att skydda användarnas personliga integritet. ECB bearbetar dina personliga uppgifter bara för de ändamål som beskrivs nedan. ECB lämnar inte ut dem för marknadsföringsändamål.

Alla personliga uppgifter bearbetas i linje med förordning (EG) nr 45/2001 och ECB:s regler för IT-säkerhet och konfidentialitet.

Förordning (EG) nr 45/2001

Vilken information samlar ECB in från denna webbplats?

Information som registreras av ECB:s servrar

Cookies – Cookies är små filer som en webbplatsserver skickar till webbläsaren på din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare. Cookies hjälper oss att spara användarpreferenser och, på aggregerad bas, följa trender.

Logginformation – Servrar registrerar automatiskt information som din webbläsare sänder när du besöker en webbplats. Dessa servrar kan innehålla information som datum och tid för ditt besök, din IP-adress, typ av webbläsare, dess språk, skärmstorlek och en eller flera cookies som identifierar din webbläsare. Den information som ECB samlar in används bara för att sammanställa statistik över användningen av denna webbplats.

Information som registreras av andra servrar

Google Analytics – Denna webbplats använder Google Analytics, en extern tjänst för att få statistik om användningen av webbplatsen. Den logginformation som ECB:s servrar samlar in sänds även till servrar som drivs av Google och används för att ge ECB aggregerad statistik om antalet besök, användarmönster och sökningar på denna webbplats.

Google har en egen personuppgiftspolicy. Google följer Privacy Shields sekretessprinciper som har utarbetats av USA:s handelsdepartement i samråd med Europakommissionen för att uppfylla adekvat standard för personuppgiftsskydd.

Google Analytics
Google's Privacy policy
Privacy Shield certification

Personlig information som överförs via webbplatsen eller e-post

Man kan kontakta ECB via e-postadresserna på denna webbplats, och även via elektroniska tjänster som t.ex. ECB:s system för rekrytering online, där vi behöver personlig information för att kunna ge dig de tjänster du begär.

ECB:s system för rekrytering online

Hur skyddar ECB dina uppgifter?

Informationen på denna webbplats omfattas av ett system för skydd av personuppgifter samt av bestämmelser om skydd av personlig e-post.

Rättlig bas – Skyddet för enskilda då unionens institutioner och organ behandlar personuppgifter grundas på förordning (EG) nr 45/2001. ECB behandlar personuppgifter i enlighet med denna förordning.

Uppgiftsskyddsombud – På ECB finns det ett uppgiftsskyddsombud som kontrollerar att bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001 tillämpas och ger råd till de registeransvariga om hur de ska fullgöra sina skyldigheter (se artikel 24 i förordningen).

Europeiska datatillsynsmannen ska agera som oberoende tillsynsmyndighet för alla unionens institutioner och organ (se artiklarna 41-45 i förordning (EG) nr. 45/2001).

Elektroniska tjänster – För alla enskilda elektroniska tjänster som ECB erbjuder bestämmer en registeransvarig ändamålet med och hur hanteringen av insamlade personuppgifter ska ske och säkerställer att de följer integritetspolicyn.

E-post – Dina personliga uppgifter samlas endast in för att kunna besvara ditt e-postmeddelande. Om du har några frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter hanteras går det bra att skicka dem tillsammans med meddelandet.

Rekrytering – Information om datasäkerhet när det gäller hantering av personuppgifter i samband med rekryteringar finns på rekryteringsdelen av denna webbplats.

Europeiska datatillsynsmannen

Careers