Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 lutego 2017 roku

28 lutego 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24.02.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,9 mld EUR, do 280,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23.02.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,1 mld USD 0,9 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,3 mld EUR, do 312,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,7 mld EUR, do 1110,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 8,1 mld EUR, do 177,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,8 mld EUR, do 107,3 mld EUR. W środę 22.02.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 28 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30,8 mld EUR, z terminem tygodniowym. W czwartek 23.02.2017 przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 3,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 477,4 mld EUR (wobec 469 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,1 mld EUR, do 1807,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 24.02.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 11,0 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,6 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 212,2 mld EUR +0,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,5 mld EUR +0,5 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 66,6 mld EUR +1,7 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1387,7 mld EUR +16,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 99,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 3,8 mld EUR, do 957,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 324.448 −287
  2.1 Należności od MFW 77.798 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 246.649 −287
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.614 954
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.104 80
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.104 80
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 584.742 1.618
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 30.830 2.824
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 553.809 −686
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 103 −520
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 81.096 124
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.119.591 17.829
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.807.064 19.132
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 312.526 −1.303
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.410 0
9 Pozostałe aktywa 235.177 31
Aktywa razem 3.808.242 20.349
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.110.758 704
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.434.799 12.168
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 957.351 3.793
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 477.414 8.375
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.019 563
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 289.748 −4.181
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 177.466 −8.146
  5.2 Pozostałe zobowiązania 112.282 3.964
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 159.885 12.147
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.486 860
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.043 −1.129
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.043 −1.129
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 228.228 −1.362
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.594 580
Pasywa razem 3.808.242 20.349

Kontakt z mediami