Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. februáru 2017

28. februára 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. februára 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,9 mld. EUR na 280,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. februára 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,1 mld. USD 0,9 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,3 mld. EUR na 312,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,7 mld. EUR na 1 110,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 8,1 mld. EUR na 177,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,8 mld. EUR na 107,3 mld. EUR. V stredu 22. februára 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 28 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 30,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 23. februára 2017 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 3,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 2,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 477,4 mld. EUR (v porovnaní so 469 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,1 mld. EUR na 1 807,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 24. februáru 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 11,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 212,2 mld. EUR +0,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,5 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 66,6 mld. EUR +1,7 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 387,7 mld. EUR +16,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 99,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 3,8 mld. EUR na 957,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 324 448 −287
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 798 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 246 649 −287
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 614 954
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 104 80
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 104 80
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 584 742 1 618
  5.1 Hlavné refinančné operácie 30 830 2 824
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 553 809 −686
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 103 −520
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 81 096 124
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 119 591 17 829
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 807 064 19 132
  7.2 Ostatné cenné papiere 312 526 −1 303
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 410 0
9 Ostatné aktíva 235 177 31
Aktíva spolu 3 808 242 20 349
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 110 758 704
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 434 799 12 168
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 957 351 3 793
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 477 414 8 375
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 33 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 019 563
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 289 748 −4 181
  5.1 Verejná správa 177 466 −8 146
  5.2 Ostatné záväzky 112 282 3 964
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 159 885 12 147
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 486 860
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 043 −1 129
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 043 −1 129
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 228 228 −1 362
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 100 594 580
Pasíva spolu 3 808 242 20 349

Kontakt pre médiá