Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.2.2017

28.2.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.2.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 280,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.2.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,3 miljardilla eurolla 312,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 1 110,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,1 miljardilla eurolla 177,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,8 miljardilla eurolla 107,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.2.2017 erääntyi 28 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 30,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Torstaina 23.2.2017 erääntyi 3,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 2,6 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 477,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 469 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,1 miljardilla eurolla 1 807,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 24.2.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,0 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,6 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 212,2 miljardia euroa +0,9 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,5 miljardia euroa +0,5 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 66,6 miljardia euroa +1,7 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 387,7 miljardia euroa +16,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 99,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 3,8 miljardilla eurolla 957,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 324 448 −287
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 798 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 246 649 −287
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 614 954
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 104 80
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 104 80
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 584 742 1 618
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 30 830 2 824
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 553 809 −686
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 103 −520
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 81 096 124
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 119 591 17 829
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 807 064 19 132
  7.2 Muut arvopaperit 312 526 −1 303
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 410 0
9 Muut saamiset 235 177 31
Vastaavaa yhteensä 3 808 242 20 349
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 110 758 704
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 434 799 12 168
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 957 351 3 793
  2.2 Talletusmahdollisuus 477 414 8 375
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 10 019 563
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 289 748 −4 181
  5.1 Julkisyhteisöt 177 466 −8 146
  5.2 Muut 112 282 3 964
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 159 885 12 147
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 486 860
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 043 −1 129
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 043 −1 129
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 228 228 −1 362
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 100 594 580
Vastattavaa yhteensä 3 808 242 20 349

Yhteyshenkilöt