De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 februari 2017

28 februari 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 februari 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 280,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 februari 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,1 miljard USD 0,9 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,3 miljard naar EUR 312,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 1.110,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,1 miljard naar EUR 177,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,8 miljard naar EUR 107,3 miljard. Op woensdag 22 februari 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 28 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 30,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld. Op donderdag 23 februari 2017 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 3,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 2,6 miljard afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 477,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 469 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,1 miljard naar EUR 1.807,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 24 februari 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,0 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,6 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 212,2 miljard +EUR 0,9 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,5 miljard +EUR 0,5 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 66,6 miljard +EUR 1,7 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.387,7 miljard +EUR 16,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 99,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,8 miljard naar EUR 957,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.061 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 324.448 −287
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.798 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 246.649 −287
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.614 954
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.104 80
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.104 80
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 584.742 1.618
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 30.830 2.824
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 553.809 −686
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 103 −520
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 81.096 124
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.119.591 17.829
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.807.064 19.132
  7.2 Overige waardepapieren 312.526 −1.303
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.410 0
9 Overige activa 235.177 31
Totaal activa 3.808.242 20.349
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.110.758 704
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.434.799 12.168
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 957.351 3.793
  2.2 Depositofaciliteit 477.414 8.375
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 10.019 563
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 289.748 −4.181
  5.1 Overheid 177.466 −8.146
  5.2 Overige verplichtingen 112.282 3.964
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 159.885 12.147
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.486 860
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.043 −1.129
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.043 −1.129
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 228.228 −1.362
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 100.594 580
Totaal passiva 3.808.242 20.349

Contactpersonen voor de media