Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 februari 2017

28 februari 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 24 februari 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 280,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 februari 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,1 miljard USD 0,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 312,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 1 110,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,1 miljarder EUR till 177,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,8 miljarder EUR till 107,3 miljarder EUR. Onsdagen den 22 februari 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 28 miljarder EUR och ersattes med en ny på 30,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Torsdagen den 23 februari 2017 förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 3,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 2,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 477,4 miljarder EUR (jämfört med 469 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,1 miljarder EUR till 1 807,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 24 februari 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 11,0 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,6 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 212,2 miljarder EUR +0,9 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,5 miljarder EUR +0,5 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 66,6 miljarder EUR +1,7 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 1 387,7 miljarder EUR +16,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 99,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,8 miljarder EUR till 957,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 324.448 −287
  2.1 Fordringar på IMF 77.798 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 246.649 −287
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.614 954
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.104 80
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.104 80
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 584.742 1.618
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 30.830 2.824
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 553.809 −686
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 103 −520
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 81.096 124
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.119.591 17.829
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.807.064 19.132
  7.2 Andra värdepapper 312.526 −1.303
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.410 0
9 Övriga tillgångar 235.177 31
Summa tillgångar 3.808.242 20.349
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.110.758 704
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.434.799 12.168
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 957.351 3.793
  2.2 Inlåningsfacilitet 477.414 8.375
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.019 563
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 289.748 −4.181
  5.1 Offentliga sektorn 177.466 −8.146
  5.2 Övriga skulder 112.282 3.964
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 159.885 12.147
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.486 860
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.043 −1.129
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.043 −1.129
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 228.228 −1.362
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 100.594 580
Summa skulder 3.808.242 20.349

Kontakt för media