Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 24. veljače 2017.

28. veljače 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 24. veljače 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,9 mlrd. EUR na 280,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
23. veljače 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,1 mlrd. USD 0,9 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,3 mlrd. EUR na 312,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,7 mlrd. EUR na 1.110,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 8,1 mlrd. EUR na 177,5 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 6,8 mlrd. EUR na 107,3 mlrd. EUR. U srijedu, 22. veljače 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 28 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 30,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. U četvrtak, 23. veljače 2017., dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 3,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 2,6 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 477,4 mlrd. EUR (u odnosu na 469 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,1 mlrd. EUR na 1.807,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 24. veljače 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 11,0 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,6 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 212,2 mlrd. EUR +0,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,5 mlrd. EUR +0,5 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 66,6 mlrd. EUR +1,7 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.387,7 mlrd. EUR +16,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 99,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 3,8 mlrd. EUR na 957,4 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 324 448 −287
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 798 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 246 649 −287
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 614 954
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 104 80
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 104 80
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 584 742 1 618
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 30 830 2 824
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 553 809 −686
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 103 −520
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 81 096 124
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 119 591 17 829
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 807 064 19 132
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 312 526 −1 303
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 410 0
9 Ostala imovina 235 177 31
Ukupno imovina 3 808 242 20 349
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 110 758 704
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 434 799 12 168
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 957 351 3 793
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 477 414 8 375
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 33 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 10 019 563
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 289 748 −4 181
  5.1 Opća država 177 466 −8 146
  5.2 Ostale obveze 112 282 3 964
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 159 885 12 147
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 486 860
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 043 −1 129
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 043 −1 129
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 228 228 −1 362
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 100 594 580
Ukupno obveze 3 808 242 20 349

Kontaktni podatci za medije