Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 февруари 2017 г.

28 февруари 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 февруари 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,9 млрд. евро до 280,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 февруари 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,1 млрд. щатски долара 0,9 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,3 млрд. евро до 312,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,7 млрд. евро до 1110,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 8,1 млрд. евро до 177,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 6,8 млрд. евро до 107,3 млрд. евро. На 22 февруари 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 28 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 30,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет. На 23 февруари 2017 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 3,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 2,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 477,4 млрд. евро (при 469 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,1 млрд. евро до 1807,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 24 февруари 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 11,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,6 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 212,2 млрд. евро +0,9 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,5 млрд. евро +0,5 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 66,6 млрд. евро +1,7 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на активи на публичния сектор 1 387,7 млрд. евро +16,3 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 99,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 3,8 млрд. евро до 957,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 061 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 324 448 −287
  2.1 Вземания от МВФ 77 798 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 246 649 −287
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 614 954
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 19 104 80
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 104 80
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 584 742 1 618
  5.1 Основни операции по рефинансиране 30 830 2 824
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 553 809 −686
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 103 −520
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 81 096 124
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 119 591 17 829
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 807 064 19 132
  7.2 Други ценни книжа 312 526 −1 303
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 410 0
9 Други активи 235 177 31
Общо активи 3 808 242 20 349
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 110 758 704
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 434 799 12 168
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 957 351 3 793
  2.2 Депозитно улеснение 477 414 8 375
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 10 019 563
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 289 748 −4 181
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 177 466 −8 146
  5.2 Други задължения 112 282 3 964
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 159 885 12 147
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 486 860
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 043 −1 129
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 043 −1 129
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 228 228 −1 362
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 100 594 580
Общо пасиви 3 808 242 20 349

Данни за контакт за медиите