Zarząd

Audyt Wewnętrzny

 • Kontrole Audytorskie 1
 • Kontrole Audytorskie 2

Banknoty

 • Rozwój Znaków Pieniężnych
 • Zarządzanie Znakami Pieniężnymi

Infrastruktura Rynku i Płatności

 • Integracja Rynku
 • Nadzór nad Infrastrukturą Rynku
 • Rozwój Infrastruktury Rynku
 • Zarządzanie Infrastrukturą Rynku

Operacje Rynkowe

 • Analiza Operacji Rynkowych
 • Obsługa Operacji Finansowych
 • Operacje na Rynkach Obligacji i Międzynarodowych
 • Rynki Pieniężne i Płynność
 • Systemy Operacji Rynkowych

Sekretariat

 • Sekretariat
 • Zarządzanie Informacjami

Biuro ds. Zgodności i Zarządzania Wewnętrznego

 • Zgodność i Zarządzanie Wewnętrzne

Służby Prawne

 • Legislacja
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Instytucjonalne
 • Prawo Nadzorcze

Stosunki Międzynarodowe i Europejskie

 • Analizy Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
 • Analizy Rynków Zewnętrznych
 • Biuro Przedstawicielskie EBC w Brukseli
 • Instytucje i Fora UE
 • Przedstawicielstwo EBC w Waszyngtonie

Zespół Doradców Zarządu

Badania Naukowe

 • Badania Finansowe
 • Badania Polityki Pieniężnej

Ekonomia

 • Modelowanie Prognoz i Polityk

Analizy Ekonomiczne

 • Analizy Koniunktury
 • Ceny i Koszty
 • Podaż, Rynek Pracy i Monitoring
 • Polityka Fiskalna
 • Sektor Zagraniczny Strefy Euro i Wprowadzanie Euro

Polityka Pieniężna

 • Analiza Monetarna
 • Rynki Kapitałowe i Struktura Finansowa
 • Strategia Polityki Pieniężnej

Komunikacja

 • Działania Informacyjne
 • Internet i Media Cyfrowe
 • Międzynarodowe Relacje z Mediami
 • Służby Językowe

Polityka Makroostrożnościowa i Stabilność Finansowa

 • Modelowanie Testów Warunków Skrajnych
 • Polityka i Regulacje Finansowe
 • Polityka Makroostrożnościowa
 • Ryzyko Systemowe i Instytucje Finansowe
 • Sektor Pozabankowy i Rynki Finansowe

Sekretariat ERRS

Statystyka

 • Aplikacje i Narzędzia Statystyczne
 • Dane Analityczne o Kredytach i Podstawowe
 • Dane dot. Nadzoru Bankowego
 • Dane o Papierach Wartościowych i Rynkach Finansowych
 • Statystyka Monetarna i Gospodarcza
 • Statystyka Zewnętrzna i Rachunki Sektorowe

Zarządzanie Ryzykiem

 • Analiza Ryzyka
 • Strategia Ryzyka

Szef Służb

Grupa ds. Efektywności Organizacyjnej

Administracja

 • Obsługa Administracyjna
 • Ochrona i Bezpieczeństwo
 • Zaplecze Biurowe

Kadry

 • Konsultacje Kadrowe
 • Obsługa Pracowników
 • Rozwój Potencjału Zawodowego

Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym i Ciągłością Działania

Finanse

 • Budżet i Kontroling
 • Centralne Zamówienia Publiczne
 • Księgowość
 • Sprawozdawczość Finansowa

Systemy Informatyczne

 • Aplikacje Analityczne
 • Aplikacje Operacyjne
 • Bezpieczeństwo i Architektura
 • Infrastruktura i Operacje
 • Organizacja i Relacje Biznesowe Służb Informatycznych
 • Systemy Organizacyjne

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru

Nadzór Mikroostrożnościowy I

 • Nadzór nad Bankami Istotnymi I–VII

Nadzór Mikroostrożnościowy III

 • Nadzór Zwierzchni i Stosunki z Właściwymi Organami Krajowymi
 • Nadzór Zwierzchni nad Instytucjami i Sektorami
 • Wsparcie Analityczne i Metodyczne

Sekretariat Rady ds. Nadzoru

 • Egzekwowanie Prawa i Sankcje
 • Procesy Decyzyjne SSM
 • Zapewnienie Jakości Nadzoru
 • Zezwolenia

Nadzór Mikroostrożnościowy II

 • Nadzór nad Bankami Istotnymi VIII–XV

Nadzór Mikroostrożnościowy IV

 • Analiza Ryzyka w SSM
 • Modele Wewnętrzne
 • Planowanie i Koordynacja Programów Badań Nadzorczych
 • Polityka Nadzorcza
 • Rozwój Metod i Standardów Nadzoru
 • Scentralizowane Inspekcje w Bankach
 • Zarządzanie Kryzysowe