Ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo

EBC dba o dobre zarządzanie środowiskowe i dąży do zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ogółu użytkowników banknotów euro oraz osób pracujących przy produkcji tych banknotów.

Dążąc do utrzymania wysokich standardów ekologicznych i BHP podczas produkcji banknotów i głównych surowców, opracowaliśmy dwa systemy zarządzania, oparte na normach międzynarodowych.

System zarządzania środowiskowego

Jako instytucja dbająca o ochronę środowiska EBC bardzo się stara, by podczas produkcji i wprowadzania do obiegu banknotów euro oszczędnie wykorzystywać surowce naturalne oraz chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

Celem systemu zarządzania środowiskowego (Environmental Management System, EMS) jest maksymalne ograniczenie wpływu produkcji banknotów i stosowanych surowców na środowisko naturalne. W związku z tym wymagamy, by wszystkie firmy w łańcuchu produkcji w pełni przestrzegały międzynarodowej normy ISO 14001 (Systemy Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania).

Główne funkcje

  • Pilnowanie przestrzegania normy ISO 14001 przez producentów banknotów euro i zgodności stosowanych surowców z tą normą
  • Monitoring wpływu procesów technologicznych produkcji banknotów i wykorzystywanych w nich surowców na środowisko naturalne
  • Wspieranie inicjatyw na rzecz zmniejszenia wpływu produkcji banknotów na środowisko naturalne, np. stopniowe zwiększanie wykorzystania do produkcji papieru banknotowego bawełny z upraw prowadzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa
  • Obserwacja, czy branża banknotowa lub społeczeństwo nie sygnalizują nowych problemów środowiskowych
System zarządzania skutkami zdrowotnymi i BHP

Banknoty euro są bezpieczne: wyniki niezależnych testów potwierdzają ich całkowitą zgodność z odpowiednimi regulacjami UE dotyczącymi rozmaitych substancji chemicznych. Wszystkie potencjalnie szkodliwe substancje występujące w banknotach euro mają stężenie znacznie poniżej najostrzejszych limitów.

System zarządzania skutkami zdrowotnymi i BHP, wprowadzony dla ochrony wszystkich użytkowników banknotów i osób uczestniczących w ich produkcji, ma zagwarantować, że proces technologiczny i główne surowce będą zgodne z normą OHSAS 18001 (Systemy zarządzania BHP).

Główne funkcje

  • Pilnowanie przestrzegania normy OHSAS 18001 przez producentów banknotów euro i zgodności stosowanych surowców z tą normą
  • Zagwarantowanie, że ilość szkodliwych substancji w nowych banknotach nie przekroczy odpowiednich progów
  • Obserwacja, czy producenci lub użytkownicy banknotów euro nie sygnalizują nowych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa

Przepisy

Kwestia składu chemicznego banknotów nie została uregulowana w żadnym akcie prawnym, dlatego ich badanie na obecność szkodliwych substancji prowadzi się na podstawie przepisów dotyczących innych produktów mających bezpośredni kontakt z ludzką skórą, np. unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)produktów kosmetycznych (rozporządzenie (WE) nr 1223/2009).

Ocena wpływu środowiskowego przez cały cykl życia banknotów

Po wprowadzeniu banknotów euro EBC przeprowadził ocenę ich wpływu na środowisko naturalne oraz możliwości ulepszenia samych banknotów i procesu ich produkcji, aby stały się one jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska.

Badanie to zostało przeprowadzone zgodnie z międzynarodową normą ISO 14040 ff i objęło cały „cykl życia” banknotów – od wytworzenia surowców przez druk, magazynowanie i obieg (w tym sortowanie) banknotów po ich utylizację.

Uwzględniono w nim dane na temat procesu technologicznego uzyskane od wszystkich dostawców z łańcucha produkcji banknotów euro, jak również szczegółowe dane na temat wykorzystywanych surowców oraz informacje z literatury technicznej (głównie z bazy danych Ecoinvent 2000) na temat procesów standardowych, takich jak produkcja energii elektrycznej czy transport. Za podstawę oceny przyjęto wielkość produkcji banknotów w roku 2003: liczba banknotów wszystkich nominałów wyniosła wówczas w sumie około trzech miliardów sztuk, a ich łączna waga – ok. 2,5 tys. ton.

Ponieważ banknoty euro są przeznaczone do codziennego użytku, ich wpływ na środowisko porównano z wpływem innych codziennych czynności. Okazało się, że całkowity wpływ trzech miliardów banknotów euro wyprodukowanych w 2003 roku był taki, jakby każdy Europejczyk przejechał jeden kilometr samochodem lub na dwanaście godzin włączył 60-watową żarówkę.