De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 september 2017

4 oktober 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 september 2017 was de daling van EUR 32 miljard in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,1 miljard naar EUR 255,7 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, die de toename als gevolg van cliënten- en beleggingstransacties meer dan teniet deden.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

28 september 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 3.220 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 283,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,4 miljard naar EUR 1.143,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,6 miljard naar EUR 229,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,5 miljard naar EUR 119,4 miljard. Op woensdag 27 september 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 5,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 4,2 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 2,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 2,5 miljard afgewikkeld. Daarnaast werd van de in het kader van de eerste en tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-I en TLTRO-II) verstrekte middelen EUR 4,2 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 649 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 647,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 7,2 miljard naar EUR 2.221,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 29 september 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Weekmutatie: kwartaaleinde-aanpassingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,0 miljard

-

-EUR 0,2 miljard

-EUR 0,0 miljard

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,8 miljard

-

-EUR 0,0 miljard

+EUR 0,0 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 231,3 miljard

+EUR 1,5 miljard

-EUR 0,4 miljard

-EUR 0,6 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,1 miljard

+EUR 0,2 miljard

-EUR 0,3 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 114,7 miljard

+EUR 2,0 miljard

-

-EUR 0,3 miljard

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.748,1 miljard

+EUR 12,4 miljard

-EUR 0,5 miljard

-EUR 6,8 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 91,4 miljard

-

-

+EUR 0,2 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 42,4 miljard naar EUR 1.175,2 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde verslaggevingsregels worden het goud, de deviezen en de financiële instrumenten (waaronder een deel van de naast de activa-aankoopprogramma's aangehouden waardepapieren) aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen.

Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 september 2017 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.089,785 per fine ounce

USD: 1,1806 per EUR

JPY: 132,82 per EUR

CNY: 7,8534 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1969 per SDR

NB: verandering in het beleid ten aanzien van vertalingen

Na een analyse van het beperkte gebruik van de toelichting in andere talen dan het Engels, heeft de ECB besloten deze toelichting vanaf 10 oktober 2017 uitsluitend in het Engels te publiceren, waarbij wel de User Guide (Gebruikersgids), die tot nog toe uitsluitend beschikbaar was in het Engels, in alle officiële talen van de EU beschikbaar zal komen. Lezers kunnen eventuele vragen met betrekking tot de weekstaat blijven sturen aan info@ecb.europa.eu in elke officiële taal van de EU, en zij zullen in dezelfde taal antwoord ontvangen.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 379.047 0 −32
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 296.872 2.312 −7.985
  2.1 Vorderingen op het IMF 73.043 −9 −1.456
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 223.828 2.321 −6.528
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.792 −1.717 −914
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.747 956 −15
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.747 956 −15
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 768.453 −5.111 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.208 −852 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 764.076 −4.306 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 169 47 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 53.326 −6.107 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.504.430 13.271 −7.336
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.221.315 14.579 −7.412
  7.2 Overige waardepapieren 283.115 −1.308 76
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.673 0 −62
9 Overige activa 242.284 −162 3.312
Totaal activa 4.318.624 3.444 −13.031
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.143.514 3.363 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.824.289 −40.955 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.175.208 −42.380 0
  2.2 Depositofaciliteit 648.999 1.382 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 82 43 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.749 −908 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 351.877 −10.446 0
  5.1 Overheid 229.591 −6.590 0
  5.2 Overige verplichtingen 122.287 −3.856 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 231.097 57.530 3
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.915 −2.675 −134
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.397 −73 −288
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.397 −73 −288
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.649 0 −1.056
10 Overige passiva 218.893 −2.392 −4.590
11 Herwaarderingsrekeningen 364.946 0 −6.967
12 Kapitaal en reserves 102.297 0 0
Totaal passiva 4.318.624 3.444 −13.031

Contactpersonen voor de media