Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 29. septembrī

2017. gada 4. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 29. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 32 milj. euro, atspoguļojot ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 255.7 mljrd. euro). Šo pārmaiņu noteica aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekme, kas ar uzviju kompensēja ar klientu un portfeļu darījumiem saistītā palielinājuma ietekmi.

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 28. septembris

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

3 220 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 283.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.4 mljrd. euro (līdz 1 143.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 229.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.5 mljrd. euro (līdz 119.4 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 27. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 5.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 4.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 2.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.5 mljrd. euro apmērā. Papildus pirms termiņa tika atmaksāti 4.2 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju pirmās un otrās kārtas (ITRMO I un ITRMO II) ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 649 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 647.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 7.2 mljrd. euro (līdz 2 221.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 29. septembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Ceturkšņa beigu korekciju pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.0 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.8 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

+0.0 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

231.3 mljrd. euro

+1.5 mljrd. euro

–0.4 mljrd. euro

–0.6 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.1 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

114.7 mljrd. euro

+2.0 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 748.1 mljrd. euro

+12.4 mljrd. euro

–0.5 mljrd. euro

–6.8 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

91.4 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 42.4 mljrd. euro (līdz 1 175.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem zelts, ārvalstu valūtas un finanšu instrumenti (t.sk. daļa vērtspapīru turējumu ārpus aktīvu iegādes programmām) katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām.

Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2017. gada 30. septembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 089.785 EUR par Trojas unci

1.1806 USD par 1 EUR

132.82 JPY par 1 EUR

7.8534 CNY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1969 EUR par 1 SDR

PIEZĪME. Tulkošanas politikas maiņa

Analizējot skaidrojuma ierobežoto izmantojumu citās valodās, ECB pieņēma lēmumu no 2017. gada 10. oktobra šo skaidrojumu publicēt tikai angļu valodā, savukārt lietotāja rokasgrāmata, kas līdz šim bija pieejama tikai angļu valodā, tiks sagatavota visās oficiālajās ES valodās. Lasītāji joprojām var lūgt papildinformāciju saistībā ar nedēļas finanšu pārskatu, rakstot e-pastu jebkurā oficiālajā ES valodā uz adresi info@ecb.europa.eu. Atbilde tiks sniegta tajā pašā valodā.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 047 0 −32
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 296 872 2 312 −7 985
  2.1 SVF debitoru parādi 73 043 −9 −1 456
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 223 828 2 321 −6 528
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 792 −1 717 −914
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 747 956 −15
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 747 956 −15
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 768 453 −5 111 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 208 −852 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 764 076 −4 306 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 169 47 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 53 326 −6 107 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Pārējie vērtspapīri 283 115 −1 308 76
8 Valdības parāds euro 25 673 0 −62
9 Pārējie aktīvi 242 284 −162 3 312
Kopā aktīvi 4 318 624 3 444 −13 031
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 143 514 3 363 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 648 999 1 382 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 82 43 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 749 −908 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 351 877 −10 446 0
  5.1 Saistības pret valdību 229 591 −6 590 0
  5.2 Pārējās saistības 122 287 −3 856 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 231 097 57 530 3
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 915 −2 675 −134
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 397 −73 −288
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 397 −73 −288
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 649 0 −1 056
10 Pārējās saistības 218 893 −2 392 −4 590
11 Pārvērtēšanas konti 364 946 0 −6 967
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0 0
Kopā pasīvi 4 318 624 3 444 −13 031

Kontaktinformācija presei