Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. september 2017

4. oktoober 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. septembril 2017 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 32 miljoni euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 4,1 miljardi euro võrra 255,7 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused, mis korvasid täielikult kliendi- ja portfellitehingutest tulenenud suurenemise.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

28. september 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

3220 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,2 miljardi euro võrra 283,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,4 miljardi euro võrra 1143,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,6 miljardi euro võrra 229,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,5 miljardi euro võrra 119,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. septembril 2017 möödus 5,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4,2 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 2,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,5 miljardit eurot. Lisaks maksti enne tähtaja möödumist tagasi 4,2 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati esimese ja teise seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (TLTRO-I ja TLTRO-II).

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 649 miljardi euro ulatuses (võrreldes 647,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 7,2 miljardi euro võrra 2221,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 29. september 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – kvartalilõpu kohandused

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,0 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,8 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

+0,0 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

231,3 miljardit eurot

+1,5 miljardit eurot

–0,4 miljardit eurot

–0,6 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,1 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

114,7 miljardit eurot

+2,0 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1748,1 miljardit eurot

+12,4 miljardit eurot

–0,5 miljardit eurot

–6,8 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

91,4 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 42,4 miljardi euro võrra 1175,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute ja finantsinstrumentide (sealhulgas osa väljaspool varaostukava omandatud väärtpaberitest) ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele.

Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2017. aasta 30. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1089,785 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,1806

EUR/JPY: 132,82

EUR/CNY: 7,8534

SDRid: 1,1969 EUR/SDR

MÄRKUS. Muutus tõlkimise põhimõtetes

EKP analüüsis oma veebilehel teistes keeltes (peale inglise keele) avaldatud iganädalase finantsaruande selgitavate märkuste kasutussagedust ning otsustas jätkata alates 10. oktoobrist 2017 nende avaldamist ainult inglise keeles. Iganädalast konsolideeritud finantsaruannet tutvustav juhend, mis oli seni kättesaadav ainult inglise keeles, avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes. Lugejad võivad jätkuvalt saata EKP-le iganädalase finantsaruandega seotud järelepärimisi mis tahes ELi ametlikus keeles (e-aadressil info@ecb.europa.eu). Järelepärimistele vastatakse samas keeles.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 379 047 0 −32
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Nõuded RVFle 73 043 −9 −1 456
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 223 828 2 321 −6 528
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 792 −1 717 −914
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 747 956 −15
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 747 956 −15
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 768 453 −5 111 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 208 −852 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 764 076 −4 306 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 169 47 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 53 326 −6 107 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Muud väärtpaberid 283 115 −1 308 76
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 673 0 −62
9 Muud varad 242 284 −162 3 312
Varad kokku 4 318 624 3 444 −13 031
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 143 514 3 363 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 648 999 1 382 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 82 43 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 749 −908 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 351 877 −10 446 0
  5.1 Valitsussektor 229 591 −6 590 0
  5.2 Muud kohustused 122 287 −3 856 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 231 097 57 530 3
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 915 −2 675 −134
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 397 −73 −288
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 397 −73 −288
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 649 0 −1 056
10 Muud kohustused 218 893 −2 392 −4 590
11 Ümberhindluskontod 364 946 0 −6 967
12 Kapital ja reservid 102 297 0 0
Kohustused kokku 4 318 624 3 444 −13 031

Kontaktandmed