Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. září 2017

4. října 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. září 2017 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 32 mil. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 4,1 mld. EUR na 255,7 mld. EUR. K této změně došlo v rámci vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, které více než vykompenzovaly zvýšení v důsledku klientských a portfoliových transakcí.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

28. září 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

3 220 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 283,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,4 mld. EUR na 1 143,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 6,6 mld. EUR na 229,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 6,5 mld. EUR na 119,4 mld. EUR. Ve středu 27. září 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 5,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 2,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 2,5 mld. EUR. Kromě toho bylo splaceno před lhůtou splatnosti 4,2 mld. EUR poskytnutých v rámci první a druhé série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-I a TLTRO-II).

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 649 mld. EUR (ve srovnání s 647,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 7,2 mld. EUR na 2 221,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 29. září 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

Změna za týden – přecenění na konci čtvrtletí

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,0 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,8 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

231,3 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,1 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

114,7 mld. EUR

+2,0 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 748,1 mld. EUR

+12,4 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

-6,8 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

91,4 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 42,4 mld. EUR na 1 175,2 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje (včetně části cenných papírů držené mimo programy nákupu aktiv) jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí.

Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. září 2017 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 089,785 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,1806 USD/EUR

JPY: 132,82 JPY/EUR

CNY: 7,8534 CNY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1969 EUR/ZPČ

POZNÁMKA: Změna v politice překladů

Na základě analýzy omezeného používání komentáře v jiných jazycích, než je angličtina, se ECB rozhodla od 10. října 2017 zveřejňovat tento komentář pouze v angličtině, zatímco příručka pro uživatele, která byla zatím jen v angličtině, bude k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Čtenáři mohou nadále zasílat dotazy související s týdenní rozvahou na adresu info@ecb.europa.eu v kterémkoli úředním jazyce EU a ve stejném jazyce také obdrží odpověď.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 047 0 −32
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Pohledávky za MMF 73 043 −9 −1 456
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 223 828 2 321 −6 528
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 792 −1 717 −914
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 747 956 −15
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 747 956 −15
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 768 453 −5 111 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 208 −852 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 764 076 −4 306 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 169 47 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 53 326 −6 107 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Ostatní cenné papíry 283 115 −1 308 76
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 673 0 −62
9 Ostatní aktiva 242 284 −162 3 312
Aktiva celkem 4 318 624 3 444 −13 031
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 143 514 3 363 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Vkladová facilita 648 999 1 382 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 82 43 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 749 −908 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 351 877 −10 446 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 229 591 −6 590 0
  5.2 Ostatní závazky 122 287 −3 856 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 231 097 57 530 3
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 915 −2 675 −134
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 397 −73 −288
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 397 −73 −288
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 649 0 −1 056
10 Ostatní pasiva 218 893 −2 392 −4 590
11 Účty přecenění 364 946 0 −6 967
12 Kapitál a rezervní fondy 102 297 0 0
Pasiva celkem 4 318 624 3 444 −13 031

Kontakty pro média