Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 септември 2017 г.

4 октомври 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 32 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 29 септември 2017 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 4,1 млрд. евро до 255,7 млрд. евро. Тази промяна се дължи на ефекта от тримесечната преоценка на активите и пасивите, който повече от неутрализира увеличението, произтичащо от транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

28 септември 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

3220 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,2 млрд. евро до 283,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,4 млрд. евро до 1143,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,6 млрд. евро до 229,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 6,5 млрд. евро до 119,4 млрд. евро. На 27 септември 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 5,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 4,2 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 2,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 2,5 млрд. евро. Освен това 4,2 млрд. евро, предоставени в рамките на  първата и втората поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-I и ЦОДР-IІ) , бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 649 млрд. евро (при 647,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 7,2 млрд. евро до 2221,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 29 септември 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Седмично изменение – корекции в края на тримесечието

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,0 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

4,8 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

+0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

231,3 млрд. евро

+1,5 млрд. евро

-0,4 млрд. евро

-0,6 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,1 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

114,7 млрд. евро

+2,0 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1748,1 млрд. евро

+12,4 млрд. евро

-0,5 млрд. евро

-6,8 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

91,4 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 42,4 млрд. евро до 1175,2 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута и финансовите инструменти (включително част от наличностите от ценни книжа извън обхвата на програмите за закупуване на активи) подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие.

Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 30 септември 2017 г. е представен в допълнителната колона „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1089,785 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,1806 за 1 евро

Японска йена – 132,82 за 1 евро

Китайски юан – 7,8534 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,1969 евро за СПТ

БЕЛЕЖКА: Промяна в политиката за превод

След анализ на ограниченото използване на обяснителната бележка на други езици освен английски ЕЦБ взе решение да публикува тази бележка само на английски език, считано от 10 октомври 2017 г., а Ръководството за потребителите, което досега беше достъпно само на английски език, ще бъде публикувано на всички официални езици на ЕС. Читателите все така могат да изпращат въпроси във връзка с консолидирания седмичен финансов отчет до info@ecb.europa.eu на който и да е от официалните езици на ЕС и ще получат отговор на същия език.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 379 047 0 −32
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Вземания от МВФ 73 043 −9 −1 456
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 223 828 2 321 −6 528
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 792 −1 717 −914
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 747 956 −15
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 747 956 −15
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 768 453 −5 111 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 4 208 −852 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 764 076 −4 306 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 169 47 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 53 326 −6 107 0
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Други ценни книжа 283 115 −1 308 76
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 673 0 −62
9 Други активи 242 284 −162 3 312
Общо активи 4 318 624 3 444 −13 031
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 143 514 3 363 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Депозитно улеснение 648 999 1 382 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 82 43 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 749 −908 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 351 877 −10 446 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 229 591 −6 590 0
  5.2 Други задължения 122 287 −3 856 0
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 231 097 57 530 3
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 915 −2 675 −134
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 397 −73 −288
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 397 −73 −288
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 649 0 −1 056
10 Други задължения 218 893 −2 392 −4 590
11 Сметки за преоценка 364 946 0 −6 967
12 Капитал и резерви 102 297 0 0
Общо пасиви 4 318 624 3 444 −13 031

Данни за контакт за медиите