Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. septembra 2017

4. oktober 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. septembra 2017, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 32 milijard EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 4,1 milijarde EUR na 255,7 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, ki je več kot izravnalo povečanje zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

28. september 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

3.220 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 283,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,4 milijarde EUR na 1.143,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,6 milijarde EUR na 229,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,5 milijarde EUR na 119,4 milijarde EUR. V sredo, 27. septembra 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 5,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 4,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 2,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 2,5 milijarde EUR. Poleg tega je bilo 4,2 milijarde EUR iz prve in druge serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega financiranja (CUODR-I in CUODR-II) odplačanih pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 649 milijard EUR (v primerjavi s 647,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 7,2 milijarde EUR na 2.221,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 29. septembra 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Tedenska razlika – prilagoditve ob koncu četrtletja

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,0 milijarde EUR

-

–0,2 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,8 milijarde EUR

-

–0,0 milijarde EUR

+0,0 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

231,3 milijarde EUR

+1,5 milijarde EUR

–0,4 milijarde EUR

–0,6 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,1 milijarde EUR

+0,2 milijarde EUR

–0,3 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

114,7 milijarde EUR

+2,0 milijarde EUR

-

–0,3 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.748,1 milijarde EUR

+12,4 milijarde EUR

–0,5 milijarde EUR

–6,8 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

91,4 milijarde EUR

-

-

+0,2 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 42,4 milijarde EUR na 1.175,2 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute in finančni instrumenti (vključno z delom imetja vrednostnih papirjev izven programov nakupa vrednostnih papirjev) prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja.

Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. septembra 2017 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.089,785 EUR za unčo

USD: 1,1806 za EUR

JPY: 132,82 za EUR

CNY: 7,8534 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1969 EUR za SDR.

OPOMBA: Sprememba prevajalske politike

Po analizi, ki je pokazala omejeno uporabo pojasnila v drugih jezikih razen v angleščini, se je ECB odločila, da bo od 10. oktobra 2017 to pojasnilo objavljala samo v angleščini, medtem ko bo priročnik za uporabnike, ki je bil prej na voljo samo v angleščini, objavljen v vseh uradnih jezikih EU. Bralci lahko vprašanja, povezana s tedenskim računovodskim izkazom, še naprej pošiljajo na naslov info@ecb.europa.eu v kateremkoli uradnem jeziku EU in bodo prejeli odgovor v istem jeziku.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.047 0 −32
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 296.872 2.312 −7.985
  2.1 Terjatve do MDS 73.043 −9 −1.456
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 223.828 2.321 −6.528
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 30.792 −1.717 −914
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.747 956 −15
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.747 956 −15
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 768.453 −5.111 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.208 −852 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 764.076 −4.306 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 169 47 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 53.326 −6.107 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.504.430 13.271 −7.336
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.221.315 14.579 −7.412
  7.2 Drugi vrednostni papirji 283.115 −1.308 76
8 Javni dolg v eurih 25.673 0 −62
9 Druga sredstva 242.284 −162 3.312
Skupaj sredstva 4.318.624 3.444 −13.031
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.143.514 3.363 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.824.289 −40.955 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.175.208 −42.380 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 648.999 1.382 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 82 43 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.749 −908 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 351.877 −10.446 0
  5.1 Sektor država 229.591 −6.590 0
  5.2 Druge obveznosti 122.287 −3.856 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 231.097 57.530 3
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.915 −2.675 −134
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.397 −73 −288
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.397 −73 −288
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.649 0 −1.056
10 Druge obveznosti 218.893 −2.392 −4.590
11 Računi prevrednotenja 364.946 0 −6.967
12 Kapital in rezerve 102.297 0 0
Skupaj obveznosti 4.318.624 3.444 −13.031

Stiki za medije