Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. september 2017

4. oktober 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. september 2017, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 32 mio. euro. Faldet afspejlede kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,1 mia. euro til 255,7 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, der mere end opvejede den stigning, som skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

28. september 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

USD 35 mio.

USD 3.220 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,2 mia. euro til 283,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,4 mia. euro til 1.143,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,6 mia. euro til 229,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,5 mia. euro til 119,4 mia. euro. Onsdag den 27. september 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 5,1 mia. euro, og en ny på 4,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 2,7 mia. euro, og en ny på 2,5 mia. euro blev afviklet. Desuden blev 4,2 mia. euro, som var tilført under den første og anden serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-I og -II), tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 649 mia. euro (mod 647,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 7,2 mia. euro til 2.221,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 29. september 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Ugentlig ændring – justeringer ultimo kvartalet

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,0 mia. euro

-

-0,2 mia. euro

-0,0 mia. euro

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,8 mia. euro

-

-0,0 mia. euro

+0,0 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

231,3 mia. euro

+1,5 mia. euro

-0,4 mia. euro

-0,6 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,1 mia. euro

+0,2 mia. euro

-0,3 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

114,7 mia. euro

+2,0 mia. euro

-

-0,3 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.748,1 mia. euro

+12,4 mia. euro

-0,5 mia. euro

-6,8 mia. euro

Securities Markets Programme

91,4 mia. euro

-

-

+0,2 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 42,4 mia. euro til 1.175,2 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres beholdninger af guld, fremmed valuta og finansielle instrumenter (inkl. en del af de værdipapirbeholdninger, der ikke indgår i opkøbsprogrammet) til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal.

Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. september 2017 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.089,785 pr. fine oz.

USD: 1,1806 pr. EUR

JPY: 132,82 pr. EUR

CNY: 7,8534 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1969 pr. SDR

BEMÆRK: Ændring i oversættelsespraksis

ECB har analyseret anvendelsen af den forklarende note på andre sprog end engelsk. Da den er begrænset, har ECB besluttet, at noten fra og med 10. oktober 2017 kun vil blive offentliggjort på engelsk. Samtidig vil brugervejledningen, der hidtil kun har været tilgængelig på engelsk, blive offentliggjort på alle officielle EU-sprog. Læserne har fortsat mulighed for at stille eventuelle spørgsmål i tilknytning til den ugentlige balance på alle officielle EU-sprog til info@ecb.europa.eu. Spørgsmålene vil blive besvaret på samme sprog, som de er stillet på.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.047 0 −32
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 296.872 2.312 −7.985
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.043 −9 −1.456
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 223.828 2.321 −6.528
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.792 −1.717 −914
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.747 956 −15
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.747 956 −15
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 768.453 −5.111 0
  5.1 Primære markedsoperationer 4.208 −852 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 764.076 −4.306 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 169 47 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 53.326 −6.107 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.504.430 13.271 −7.336
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.221.315 14.579 −7.412
  7.2 Andre værdipapirer 283.115 −1.308 76
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.673 0 −62
9 Andre aktiver 242.284 −162 3.312
Aktiver i alt 4.318.624 3.444 −13.031
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.143.514 3.363 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.824.289 −40.955 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.175.208 −42.380 0
  2.2 Indlånsfacilitet 648.999 1.382 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 82 43 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.749 −908 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 351.877 −10.446 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 229.591 −6.590 0
  5.2 Andre forpligtelser 122.287 −3.856 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 231.097 57.530 3
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.915 −2.675 −134
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.397 −73 −288
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.397 −73 −288
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.649 0 −1.056
10 Andre forpligtelser 218.893 −2.392 −4.590
11 Revalueringskonti 364.946 0 −6.967
12 Kapital og reserver 102.297 0 0
Passiver i alt 4.318.624 3.444 −13.031

Medie- og pressehenvendelser