Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 września 2017 roku

4 października 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29.09.2017 zmniejszenie się stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 32 mld EUR wynikało z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,1 mld EUR, do 255,7 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, która z nadwyżką wyrównała wzrost z tytułu transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

28.09.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

3220 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,2 mld EUR, do 283,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,4 mld EUR, do 1143,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 6,6 mld EUR, do 229,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,5 mld EUR, do 119,4 mld EUR. W środę 27.09.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 5,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 4,2 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 2,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,5 mld EUR. W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 4,2 mld EUR z tytułu pierwszej i drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-I i TLTRO-II).

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 649 mld EUR (wobec 647,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 7,2 mld EUR, do 2221,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 29.09.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – korekty na koniec kwartału

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,0 mld EUR

−0,2 mld EUR

−0,0 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,8 mld EUR

-0,0 mld EUR

+0,0 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

231,3 mld EUR

+1,5 mld EUR

–0,4 mld EUR

−0,6 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,1 mld EUR

+0,2 mld EUR

−0,3 mld EUR

−0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

114,7 mld EUR

+2,0 mld EUR

−0,3 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1748,1 mld EUR

+12,4 mld EUR

−0,5 mld EUR

−6,8 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

91,4 mld EUR

+0,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 42,4 mld EUR, do 1175,2 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce i instrumenty finansowe (w tym część zasobu papierów wartościowych poza programami skupu aktywów) są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych.

Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 30.09.2017 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1089,785 EUR za uncję jubilerską

Dolar: 1,1806 USD/EUR

Jen: 132,82 JPY/EUR

Juan: 7,8534 CNY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1969 EUR/XDR

UWAGA: Zmiana polityki językowej

Z uwagi na ograniczone zainteresowanie komentarzem do sprawozdania w językach innych niż angielski EBC postanowił, że od 10 października 2017 komentarz będzie publikowany jedynie po angielsku, a jednocześnie przewodnik po sprawozdaniu, dotychczas dostępny tylko w wersji angielskiej, zostanie wydany we wszystkich językach urzędowych UE. Czytelnicy mogą nadal przesyłać pytania dotyczące tygodniowych sprawozdań finansowych na adres info@ecb.europa.eu w dowolnym języku urzędowym UE i otrzymają odpowiedź w tym samym języku.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 379.047 0 −32
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 296.872 2.312 −7.985
  2.1 Należności od MFW 73.043 −9 −1.456
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 223.828 2.321 −6.528
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.792 −1.717 −914
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.747 956 −15
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.747 956 −15
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 768.453 −5.111 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.208 −852 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 764.076 −4.306 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 169 47 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 53.326 −6.107 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.504.430 13.271 −7.336
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.221.315 14.579 −7.412
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 283.115 −1.308 76
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.673 0 −62
9 Pozostałe aktywa 242.284 −162 3.312
Aktywa razem 4.318.624 3.444 −13.031
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.143.514 3.363 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.824.289 −40.955 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.175.208 −42.380 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 648.999 1.382 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 82 43 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.749 −908 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 351.877 −10.446 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 229.591 −6.590 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 122.287 −3.856 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 231.097 57.530 3
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.915 −2.675 −134
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.397 −73 −288
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.397 −73 −288
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.649 0 −1.056
10 Pozostałe pasywa 218.893 −2.392 −4.590
11 Różnice z wyceny 364.946 0 −6.967
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.297 0 0
Pasywa razem 4.318.624 3.444 −13.031

Kontakt z mediami