Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. septembru 2017

4. októbra 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. septembra 2017 sa hodnota zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia znížila o 32 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 4,1 mld. EUR na 255,7 mld. EUR. Táto zmena bola výsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív, ktoré prevážilo zvýšenie v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

28. septembra 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

3 220 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,2 mld. EUR na 283,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,4 mld. EUR na 1 143,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,6 mld. EUR na 229,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,5 mld. EUR na 119,4 mld. EUR. V stredu 27. septembra 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 5,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 4,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 2,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 2,5 mld. EUR. Okrem toho bolo z prvej a druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-I a II) predčasne splatených 4,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 649 mld. EUR (v porovnaní s 647,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 7,2 mld. EUR na 2 221,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 29. septembru 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Týždenná zmena: štvrťročné precenenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,0 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,8 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

231,3 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,1 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

114,7 mld. EUR

+2,0 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 748,1 mld. EUR

+12,4 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

-6,8 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

91,4 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 42,4 mld. EUR na 1 175,2 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz a finančných nástrojov (vrátane časti portfólia cenných papierov mimo programu nákupu aktív) na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien.

Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. septembru 2017 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 089,785 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,1806 USD/EUR

132,82 JPY/EUR

7,8534 CNY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,1969 EUR/SDR

POZNÁMKA: Zmena politiky v oblasti prekladu

Vzhľadom na obmedzenú mieru sledovanosti vysvetliviek v jednotlivých jazykoch sa ECB rozhodla od 10. októbra 2017 vysvetlivky uverejňovať len v angličtine. Sprievodca, ktorý bol doteraz len v angličtine, bude naopak k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Čitatelia môžu svoje otázky k týždenným finančným výkazom aj naďalej posielať na e‑mailovú adresu info@ecb.europa.eu v ľubovoľnom úradnom jazyku EÚ, pričom odpoveď dostanú v tom istom jazyku.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 047 0 −32
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Pohľadávky voči MMF 73 043 −9 −1 456
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 223 828 2 321 −6 528
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 792 −1 717 −914
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 747 956 −15
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 747 956 −15
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 768 453 −5 111 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 208 −852 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 764 076 −4 306 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 169 47 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 53 326 −6 107 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Ostatné cenné papiere 283 115 −1 308 76
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 673 0 −62
9 Ostatné aktíva 242 284 −162 3 312
Aktíva spolu 4 318 624 3 444 −13 031
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 143 514 3 363 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 648 999 1 382 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 82 43 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 749 −908 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 351 877 −10 446 0
  5.1 Verejná správa 229 591 −6 590 0
  5.2 Ostatné záväzky 122 287 −3 856 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 231 097 57 530 3
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 915 −2 675 −134
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 397 −73 −288
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 397 −73 −288
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 649 0 −1 056
10 Ostatné pasíva 218 893 −2 392 −4 590
11 Účty precenenia 364 946 0 −6 967
12 Základné imanie a rezervy 102 297 0 0
Pasíva spolu 4 318 624 3 444 −13 031

Kontakt pre médiá