Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 septembrie 2017

4 octombrie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 29 septembrie 2017, scăderea de 32 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a reflectat ajustări din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 4,1 miliarde EUR, până la 255,7 miliarde EUR. Această variație s-a datorat efectelor reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, care au prevalat asupra creșterii generate de operațiunile cu clientela și cele de portofoliu.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

28 septembrie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

3 220 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 1,2 miliarde EUR, până la 283,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 3,4 miliarde EUR, până la 1 143,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 6,6 miliarde EUR, până la 229,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 6,5 miliarde EUR, până la 119,4 miliarde EUR. Miercuri, 27 septembrie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 5,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 4,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 2,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 2,5 miliarde EUR a fost decontată. În plus, suma de 4,2 miliarde EUR alocată în cadrul primei și al celei de-a doua serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-I și OTRTL−II) a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 649 de miliarde EUR (față de 647,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au crescut cu 7,2 miliarde EUR, până la 2 221,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 29 septembrie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Variație săptămânală – reevaluări la sfârșitul trimestrului

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,0 miliarde EUR

-

−0,2 miliarde EUR

−0,0 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,8 miliarde EUR

-

−0,0 miliarde EUR

+0,0 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

231,3 miliarde EUR

+1,5 miliarde EUR

−0,4 miliarde EUR

−0,6 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,1 miliarde EUR

+0,2 miliarde EUR

−0,3 miliarde EUR

−0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

114,7 miliarde EUR

+2,0 miliarde EUR

-

−0,3 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 748,1 miliarde EUR

+12,4 miliarde EUR

−0,5 miliarde EUR

−6,8 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

91,4 miliarde EUR

-

-

+0,2 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 42,4 miliarde EUR, până la 1 175,2 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta și instrumentele financiare (inclusiv o parte din titlurile deținute în afara programelor de achiziționare de active) sunt reevaluate la ratele și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru.

Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 30 septembrie 2017 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 089,785 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,1806/EUR

JPY: 132,82/EUR

CNY: 7,8534/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1969 EUR/DST

NOTĂ: Modificarea politicii de traducere

În urma analizării utilizării limitate a notelor explicative în alte limbi decât limba engleză, BCE a decis ca, începând cu data de 10 octombrie 2017, să publice această notă numai în limba engleză, în timp ce Ghidul de utilizare, disponibil anterior numai în limba engleză, va fi pus la dispoziție în toate limbile oficiale ale UE. Cititorii pot trimite în continuare întrebări legate de situația financiară săptămânală la adresa info@ecb.europa.eu în oricare dintre limbile oficiale ale UE și vor primi răspuns în aceeași limbă.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 379 047 0 −32
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Creanțe asupra FMI 73 043 −9 −1 456
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 223 828 2 321 −6 528
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 30 792 −1 717 −914
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 747 956 −15
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 747 956 −15
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 768 453 −5 111 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 208 −852 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 764 076 −4 306 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 169 47 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 53 326 −6 107 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Alte titluri 283 115 −1 308 76
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 673 0 −62
9 Alte active 242 284 −162 3 312
Total active 4 318 624 3 444 −13 031
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 143 514 3 363 0
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Facilitatea de depozit 648 999 1 382 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 82 43 0
3 Alte angajamente în euro față de instituţii de credit din zona euro 9 749 −908 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 351 877 −10 446 0
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 229 591 −6 590 0
  5.2 Alte angajamente 122 287 −3 856 0
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 231 097 57 530 3
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 5 915 −2 675 −134
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 397 −73 −288
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 397 −73 −288
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 649 0 −1 056
10 Alte pasive 218 893 −2 392 −4 590
11 Conturi de reevaluare 364 946 0 −6 967
12 Capital și rezerve 102 297 0 0
Total pasive 4 318 624 3 444 −13 031

Contacte media