Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 29ης Σεπτεμβρίου 2017

4 Οκτωβρίου 2017

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 32 εκατ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 4,1 δισεκ. ευρώ σε 255,7 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στις επιδράσεις της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν την αύξηση λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας

Είδος πράξης

Ποσό κατά τη λήξη

Νέο ποσό

28 Σεπτεμβρίου 2017

Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών

35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

3.220 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 1,2 δισεκ. ευρώ σε 283,1 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,4 δισεκ. ευρώ σε 1.143,5 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 6,6 δισεκ. ευρώ σε 229,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 6,5 δισεκ. ευρώ σε 119,4 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 5,1 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 4,2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Στη διάρκεια της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.2 του ενεργητικού) ύψους 2,7 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ. Επιπροσθέτως, αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη ποσό 4,2 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο της  πρώτης και της δεύτερης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-I και II) .

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 649 δισεκ. ευρώ (έναντι 647,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 7,2 δισεκ. ευρώ σε 2.221,3 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής

Δηλωθείσα αξία στις 29 Σεπτεμβρίου 2017

Εβδομαδιαία μεταβολή - Αγορές

Εβδομαδιαία μεταβολή - Εξοφλήσεις

Εβδομαδιαία μεταβολή - Προσαρμογές τέλους τριμήνου

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1

7,0 δισεκ. ευρώ

-

-0,2 δισεκ. ευρώ

-0,0 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2

4,8 δισεκ. ευρώ

-

-0,0 δισεκ. ευρώ

+0,0 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3

231,3 δισεκ. ευρώ

+1,5 δισεκ. ευρώ

-0,4 δισεκ. ευρώ

-0,6 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων

24,1 δισεκ. ευρώ

+0,2 δισεκ. ευρώ

-0,3 δισεκ. ευρώ

-0,0 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα

114,7 δισεκ. ευρώ

+2,0 δισεκ. ευρώ

-

-0,3 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα

1.748,1 δισεκ. ευρώ

+12,4 δισεκ. ευρώ

-0,5 δισεκ. ευρώ

-6,8 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων

91,4 δισεκ. ευρώ

-

-

+0,2 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 42,4 δισεκ. ευρώ σε 1.175,2 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων και των χρηματοδοτικών μέσων (συμπεριλαμβανομένου μέρους των διακρατήσεων τίτλων εκτός των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού) αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου.

Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη «Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.089,785 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

Δολάρια ΗΠΑ: 1,1806 προς 1 ευρώ

Γιεν Ιαπωνίας: 132,82 προς 1 ευρώ

Γιουάν Κίνας: 7,8534 προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1969 ευρώ ανά ΕΤΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλαγή στην πολιτική μεταφράσεων

Έχοντας αναλύσει την περιορισμένη χρήση του επεξηγηματικού σημειώματος σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, η ΕΚΤ αποφάσισε ότι από τις 10 Οκτωβρίου 2017 το παρόν σημείωμα θα δημοσιεύεται μόνο στα αγγλικά, ενώ ο οδηγός χρήσης, ο οποίος ήταν στο παρελθόν διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά, θα μεταφραστεί και θα διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι αναγνώστες μπορούν να συνεχίσουν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους σε σχέση με την εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση με μήνυμα στη διεύθυνση info@ecb.europa.eu σε όποια επίσημη γλώσσα της ΕΕ επιθυμούν και θα λαμβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 379.047 0 −32
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 296.872 2.312 −7.985
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 73.043 −9 −1.456
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 223.828 2.321 −6.528
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 30.792 −1.717 −914
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.747 956 −15
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.747 956 −15
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 768.453 −5.111 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 4.208 −852 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 764.076 −4.306 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 169 47 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 53.326 −6.107 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.504.430 13.271 −7.336
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 2.221.315 14.579 −7.412
  7.2 Λοιποί τίτλοι 283.115 −1.308 76
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.673 0 −62
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 242.284 −162 3.312
Σύνολο ενεργητικού 4.318.624 3.444 −13.031
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.143.514 3.363 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.824.289 −40.955 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.175.208 −42.380 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 648.999 1.382 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 82 43 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 9.749 −908 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 351.877 −10.446 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 229.591 −6.590 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 122.287 −3.856 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 231.097 57.530 3
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.915 −2.675 −134
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.397 −73 −288
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.397 −73 −288
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.649 0 −1.056
10 Λοιπές υποχρεώσεις 218.893 −2.392 −4.590
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 364.946 0 −6.967
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.297 0 0
Σύνολο παθητικού 4.318.624 3.444 −13.031

Εκπρόσωποι Τύπου