Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.9.2017

4.10.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.9.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 32 miljoonalla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 4,1 miljardilla eurolla 255,7 miljardiin euroon, sillä saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisesta uudelleenarvostuksesta aiheutunut valuuttapositiota pienentävä vaikutus oli suurempi kuin keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sitä suurentava vaikutus.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

28.9.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

3 220 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 283,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,4 miljardilla eurolla 1 143,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,6 miljardilla eurolla 229,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,5 miljardilla eurolla 119,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.9.2017 erääntyi 5,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 4,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 2,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 2,5 miljardin euron rahoitusoperaatio. Lisäksi viikon aikana maksettiin ensimmäisen ja toisen sarjan kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä takaisin ennen eräpäivää 4,2 miljardia euroa.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 649 miljardia euroa (edellisellä viikolla 647,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 7,2 miljardilla eurolla 2 221,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 29.9.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Viikkomuutos: uudelleenarvostus

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,0 miljardia euroa

-

-0,2 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,8 miljardia euroa

-

-0,0 miljardia euroa

+0,0 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

231,3 miljardia euroa

+1,5 miljardia euroa

-0,4 miljardia euroa

-0,6 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,1 miljardia euroa

+0,2 miljardia euroa

-0,3 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

114,7 miljardia euroa

+2,0 miljardia euroa

-

-0,3 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 748,1 miljardia euroa

+12,4 miljardia euroa

-0,5 miljardia euroa

-6,8 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

91,4 miljardia euroa

-

-

+0,2 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 42,4 miljardilla eurolla 1 175,2 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat ja rahoitusinstrumentit (myös osa omaisuuserien osto-ohjelmiin kuulumattomista arvopapereista) arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja -hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa.

Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.9.2017 esitetään sarakkeen ”Muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 089,785 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,1806

Japanin jeni / euro: 132,82

Kiinan renminbi / euro: 7,8534

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1969 euroa / erityinen nosto-oikeus

Huomautus: Muutos käännöspolitiikkaan

EKP on päättänyt, että viikkotaseen tiedoteosuus julkaistaan 10.10.2017 alkaen vain englanniksi muiden kieliversioiden vähäisen käytön vuoksi. Sitä vastoin käyttäjän opas, joka aiemmin oli saatavilla vain englanniksi, julkaistaan nyt kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Viikkotasetta koskevia kysymyksiä voi edelleen lähettää osoitteeseen info@ecb.europa.eu kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja vastaus toimitetaan samalla kielellä.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 379 047 0 −32
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Saamiset IMF:ltä 73 043 −9 −1 456
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 223 828 2 321 −6 528
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 792 −1 717 −914
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 747 956 −15
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 747 956 −15
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 768 453 −5 111 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 208 −852 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 764 076 −4 306 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 169 47 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 53 326 −6 107 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Muut arvopaperit 283 115 −1 308 76
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 673 0 −62
9 Muut saamiset 242 284 −162 3 312
Vastaavaa yhteensä 4 318 624 3 444 −13 031
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 143 514 3 363 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 648 999 1 382 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 82 43 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 749 −908 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 351 877 −10 446 0
  5.1 Julkisyhteisöt 229 591 −6 590 0
  5.2 Muut 122 287 −3 856 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 231 097 57 530 3
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 915 −2 675 −134
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 397 −73 −288
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 397 −73 −288
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 649 0 −1 056
10 Muut velat 218 893 −2 392 −4 590
11 Arvonmuutostilit 364 946 0 −6 967
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0 0
Vastattavaa yhteensä 4 318 624 3 444 −13 031

Yhteyshenkilöt