De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 juli 2017

25 juli 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 juli 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 261,1 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

20 juli 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 40 miljoen

USD 85 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 291,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 1.140,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 23,4 miljard naar EUR 254,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 16,8 miljard naar EUR 197,1 miljard. Op woensdag 19 juli 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 7,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 6,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 577,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 594,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 10,8 miljard naar EUR 2.108,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 21 juli 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,5 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,9 miljard

-

-EUR 0,3 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 224,6 miljard

+EUR 0,9 miljard

-EUR 0,1 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,7 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,2 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 101,1 miljard

+EUR 0,8 miljard

-EUR 0,1 miljard

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.649,3 miljard

+EUR 13,3 miljard

-EUR 1,2 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 96,3 miljard

-

-EUR 2,4 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11 miljard naar EUR 1.186,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.091 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 300.680 −2.239
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.253 21
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 226.427 −2.261
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.368 1.805
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.850 −1.330
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.850 −1.330
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 774.338 −272
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.828 −276
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.314 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 196 4
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 67.698 −1.321
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.399.967 9.602
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.108.287 10.832
  7.2 Overige waardepapieren 291.680 −1.229
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 0
9 Overige activa 239.030 226
Totaal activa 4.235.758 6.472
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.140.390 −788
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.764.094 −28.025
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.186.863 −10.955
  2.2 Depositofaciliteit 577.182 −17.045
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 48 −25
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.213 −581
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 380.784 20.538
  5.1 Overheid 254.079 23.418
  5.2 Overige verplichtingen 126.705 −2.879
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 170.683 14.322
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.462 508
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.755 −440
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.755 −440
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 223.463 937
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.296 0
Totaal passiva 4.235.758 6.472

Contactpersonen voor de media