Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 21. jūlijā

2017. gada 25. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 21. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 261.1 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 20. jūlijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

40 milj. ASV dolāru

85 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 291.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 1 140.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 23.4 mljrd. euro (līdz 254.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 16.8 mljrd. euro (līdz 197.1 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 19. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 7.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 6.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 577.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 594.2 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 10.8 mljrd. euro (līdz 2 108.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 21. jūlijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.5 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.9 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

224.6 mljrd. euro

+0.9 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.7 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

101.1 mljrd. euro

+0.8 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 649.3 mljrd. euro

+13.3 mljrd. euro

–1.2 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

96.3 mljrd. euro

–2.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11 mljrd. euro (līdz 1 186.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 091 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 300 680 −2 239
  2.1 SVF debitoru parādi 74 253 21
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 226 427 −2 261
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 368 1 805
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 850 −1 330
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 850 −1 330
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 774 338 −272
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 828 −276
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 314 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 196 4
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 67 698 −1 321
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 399 967 9 602
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 108 287 10 832
  7.2 Pārējie vērtspapīri 291 680 −1 229
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 239 030 226
Kopā aktīvi 4 235 758 6 472
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 140 390 −788
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 764 094 −28 025
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 186 863 −10 955
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 577 182 −17 045
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 48 −25
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 213 −581
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 380 784 20 538
  5.1 Saistības pret valdību 254 079 23 418
  5.2 Pārējās saistības 126 705 −2 879
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 170 683 14 322
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 462 508
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 755 −440
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 755 −440
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 223 463 937
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 296 0
Kopā pasīvi 4 235 758 6 472

Kontaktinformācija presei