Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 юли 2017 г.

25 юли 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 21 юли 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,5 млрд. евро до 261,1 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

20 юли 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

40 млн. щатски долара

85 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,2 млрд. евро до 291,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,8 млрд. евро до 1140,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 23,4 млрд. евро до 254,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 16,8 млрд. евро до 197,1 млрд. евро. На 19 юли 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 7,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 6,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически непроменено в сравнение с предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 577,2 млрд. евро (при 594,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 10,8 млрд. евро до 2108,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 21 юли 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,5 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

4,9 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

224,6 млрд. евро

+0,9 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,7 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

101,1 млрд. евро

+0,8 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1649,3 млрд. евро

+13,3 млрд. евро

-1,2 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

96,3 млрд. евро

-2,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 11 млрд. евро до 1186,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 091 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 300 680 −2 239
  2.1 Вземания от МВФ 74 253 21
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 226 427 −2 261
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 368 1 805
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 15 850 −1 330
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 850 −1 330
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 774 338 −272
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 828 −276
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 314 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 196 4
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 67 698 −1 321
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 399 967 9 602
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 108 287 10 832
  7.2 Други ценни книжа 291 680 −1 229
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 735 0
9 Други активи 239 030 226
Общо активи 4 235 758 6 472
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 140 390 −788
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 764 094 −28 025
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 186 863 −10 955
  2.2 Депозитно улеснение 577 182 −17 045
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 48 −25
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 213 −581
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 380 784 20 538
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 254 079 23 418
  5.2 Други задължения 126 705 −2 879
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 170 683 14 322
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 462 508
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 755 −440
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 755 −440
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 223 463 937
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 296 0
Общо пасиви 4 235 758 6 472

Данни за контакт за медиите