Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 juli 2017

25 juli 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 21 juli 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 261,1 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

20 juli 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

40 miljoner USD

85 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 291,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 1 140,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 23,4 miljarder EUR till 254,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 16,8 miljarder EUR till 197,1 miljarder EUR. Onsdagen den 19 juli 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 7,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 6,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 577,2 miljarder EUR (jämfört med 594,2 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 10,8 miljarder EUR till 2 108,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 21 juli 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,5 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

4,9 miljarder EUR

-

-0,3 miljarder EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

224,6 miljarder EUR

+0,9 miljarder EUR

-0,1 miljard EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,7 miljarder EUR

+0,1 miljard EUR

-0,2 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

101,1 miljarder EUR

+0,8 miljarder EUR

-0,1 miljard EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 649,3 miljarder EUR

+13,3 miljarder EUR

-1,2 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

96,3 miljarder EUR

-

-2,4 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11 miljarder EUR till 1 186,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.091 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 300.680 −2.239
  2.1 Fordringar på IMF 74.253 21
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 226.427 −2.261
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.368 1.805
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.850 −1.330
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.850 −1.330
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 774.338 −272
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.828 −276
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.314 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 196 4
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 67.698 −1.321
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.399.967 9.602
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.108.287 10.832
  7.2 Andra värdepapper 291.680 −1.229
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.735 0
9 Övriga tillgångar 239.030 226
Summa tillgångar 4.235.758 6.472
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.140.390 −788
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.764.094 −28.025
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.186.863 −10.955
  2.2 Inlåningsfacilitet 577.182 −17.045
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 48 −25
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.213 −581
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 380.784 20.538
  5.1 Offentliga sektorn 254.079 23.418
  5.2 Övriga skulder 126.705 −2.879
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 170.683 14.322
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.462 508
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.755 −440
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.755 −440
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 223.463 937
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.296 0
Summa skulder 4.235.758 6.472

Kontakt för media