Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. julija 2017

25. julij 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. julija 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 261,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

20. julij 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

40 mio USD

85 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 291,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 1.140,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 23,4 milijarde EUR na 254,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 16,8 milijarde EUR na 197,1 milijarde EUR. V sredo, 19. julija 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 7,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 6,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 577,2 milijarde EUR (v primerjavi s 594,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 10,8 milijarde EUR na 2.108,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 21. julija 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,5 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,9 milijarde EUR

-

–0,3 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

224,6 milijarde EUR

+0,9 milijarde EUR

–0,1 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,7 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,2 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

101,1 milijarde EUR

+0,8 milijarde EUR

–0,1 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.649,3 milijarde EUR

+13,3 milijarde EUR

–1,2 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

96,3 milijarde EUR

-

–2,4 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 11 milijard EUR na 1.186,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.091 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 300.680 −2.239
  2.1 Terjatve do MDS 74.253 21
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 226.427 −2.261
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.368 1.805
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.850 −1.330
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.850 −1.330
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 774.338 −272
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.828 −276
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.314 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 196 4
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 67.698 −1.321
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.399.967 9.602
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.108.287 10.832
  7.2 Drugi vrednostni papirji 291.680 −1.229
8 Javni dolg v eurih 25.735 0
9 Druga sredstva 239.030 226
Skupaj sredstva 4.235.758 6.472
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.140.390 −788
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.764.094 −28.025
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.186.863 −10.955
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 577.182 −17.045
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 48 −25
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.213 −581
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 380.784 20.538
  5.1 Sektor država 254.079 23.418
  5.2 Druge obveznosti 126.705 −2.879
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 170.683 14.322
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.462 508
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.755 −440
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.755 −440
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 223.463 937
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.296 0
Skupaj obveznosti 4.235.758 6.472

Stiki za medije