Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. juli 2017

25. juli 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. juli 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 261,1 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

20. juli 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

40 mio. USD

85 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,2 mia. euro til 291,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,8 mia. euro til 1.140,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 23,4 mia. euro til 254,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 16,8 mia. euro til 197,1 mia. euro. Onsdag den 19. juli 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 7,1 mia. euro, og en ny på 6,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 577,2 mia. euro (mod 594,2 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 10,8 mia. euro til 2.108,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 21. juli 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,5 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,9 mia. euro

-

-0,3 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

224,6 mia. euro

+0,9 mia. euro

-0,1 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,7 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,2 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

101,1 mia. euro

+0,8 mia. euro

-0,1 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.649,3 mia. euro

+13,3 mia. euro

-1,2 mia. euro

Securities Markets Programme

96,3 mia. euro

-

-2,4 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11 mia. euro til 1.186,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.091 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 300.680 −2.239
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.253 21
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 226.427 −2.261
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.368 1.805
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.850 −1.330
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.850 −1.330
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 774.338 −272
  5.1 Primære markedsoperationer 6.828 −276
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.314 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 196 4
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 67.698 −1.321
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.399.967 9.602
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.108.287 10.832
  7.2 Andre værdipapirer 291.680 −1.229
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 239.030 226
Aktiver i alt 4.235.758 6.472
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.140.390 −788
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.764.094 −28.025
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.186.863 −10.955
  2.2 Indlånsfacilitet 577.182 −17.045
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 48 −25
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.213 −581
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 380.784 20.538
  5.1 Offentlig forvaltning og service 254.079 23.418
  5.2 Andre forpligtelser 126.705 −2.879
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 170.683 14.322
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.462 508
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.755 −440
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.755 −440
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 223.463 937
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.296 0
Passiver i alt 4.235.758 6.472

Medie- og pressehenvendelser