Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. liepos 21 d.

2017 m. liepos 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. liepos 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 261,1 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. liepos 20 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

40 mln. JAV dolerių

85 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 291,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 1 140,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,4 mlrd. eurų – iki 254,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 197,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. liepos 19 d., baigėsi 7,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 6,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 577,2 mlrd. eurų (palyginti su 594,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 10,8 mlrd. eurų – iki 2 108,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. liepos 21 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,5 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,9 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

224,6 mlrd. eurų

+0,9 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,7 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

101,1 mlrd. eurų

+0,8 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 649,3 mlrd. eurų

+13,3 mlrd. eurų

–1,2 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

96,3 mlrd. eurų

–2,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11 mlrd. eurų – iki 1 186,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 091 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 300 680 −2 239
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 253 21
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 226 427 −2 261
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 368 1 805
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 850 −1 330
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 850 −1 330
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 774 338 −272
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 828 −276
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 314 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 196 4
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 67 698 −1 321
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 399 967 9 602
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 108 287 10 832
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 291 680 −1 229
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 239 030 226
Visas turtas 4 235 758 6 472
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 140 390 −788
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 764 094 −28 025
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 186 863 −10 955
  2.2 Indėlių galimybė 577 182 −17 045
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 48 −25
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 213 −581
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 380 784 20 538
  5.1 Valdžiai 254 079 23 418
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 705 −2 879
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 170 683 14 322
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 462 508
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 755 −440
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 755 −440
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 223 463 937
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 296 0
Visi įsipareigojimai 4 235 758 6 472

Kontaktai žiniasklaidai