Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. červenci 2017

25. července 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. července 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 261,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

20. července 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

40 mil. USD

85 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 291,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,8 mld. EUR na 1 140,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 23,4 mld. EUR na 254,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 16,8 mld. EUR na 197,1 mld. EUR. Ve středu 19. července 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 7,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 6,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 577,2 mld. EUR (oproti 594,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 10,8 mld. EUR na 2 108,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná ke 21. červenci 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,5 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,9 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

224,6 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,7 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

101,1 mld. EUR

+0,8 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 649,3 mld. EUR

+13,3 mld. EUR

-1,2 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

96,3 mld. EUR

-2,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11 mld. EUR na 1 186,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 091 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 300 680 −2 239
  2.1 Pohledávky za MMF 74 253 21
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 226 427 −2 261
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 368 1 805
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 850 −1 330
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 850 −1 330
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 774 338 −272
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 828 −276
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 314 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 196 4
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 67 698 −1 321
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 399 967 9 602
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 108 287 10 832
  7.2 Ostatní cenné papíry 291 680 −1 229
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 239 030 226
Aktiva celkem 4 235 758 6 472
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 140 390 −788
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 764 094 −28 025
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 186 863 −10 955
  2.2 Vkladová facilita 577 182 −17 045
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 48 −25
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 213 −581
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 380 784 20 538
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 254 079 23 418
  5.2 Ostatní závazky 126 705 −2 879
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 170 683 14 322
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 462 508
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 755 −440
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 755 −440
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 223 463 937
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 296 0
Pasiva celkem 4 235 758 6 472

Kontakty pro média