Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. juuli 2017

25. juuli 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. juulil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,5 miljardi euro võrra 261,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

20. juuli 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

40 miljonit USA dollarit

85 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,2 miljardi euro võrra 291,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,8 miljardi euro võrra 1140,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 23,4 miljardi euro võrra 254,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 16,8 miljardi euro võrra 197,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. juulil 2017 möödus 7,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 6,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 577,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 594,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 10,8 miljardi euro võrra 2108,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 21. juuli 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,5 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,9 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

224,6 miljardit eurot

+0,9 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,7 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

101,1 miljardit eurot

+0,8 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1649,3 miljardit eurot

+13,3 miljardit eurot

–1,2 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

96,3 miljardit eurot

–2,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11 miljardi euro võrra 1186,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 091 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 300 680 −2 239
  2.1 Nõuded RVFle 74 253 21
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 226 427 −2 261
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 368 1 805
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 850 −1 330
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 850 −1 330
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 774 338 −272
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 828 −276
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 314 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 196 4
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 67 698 −1 321
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 399 967 9 602
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 108 287 10 832
  7.2 Muud väärtpaberid 291 680 −1 229
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 239 030 226
Varad kokku 4 235 758 6 472
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 140 390 −788
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 764 094 −28 025
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 186 863 −10 955
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 577 182 −17 045
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 48 −25
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 213 −581
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 380 784 20 538
  5.1 Valitsussektor 254 079 23 418
  5.2 Muud kohustused 126 705 −2 879
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 170 683 14 322
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 462 508
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 755 −440
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 755 −440
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 223 463 937
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 296 0
Kohustused kokku 4 235 758 6 472

Kontaktandmed