Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 lipca 2017 roku

25 lipca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21.07.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) się nie zmienił.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld EUR, do 261,1 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

20.07.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

40 mln USD

85 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,2 mld EUR, do 291,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,8 mld EUR, do 1140,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 23,4 mld EUR, do 254,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 16,8 mld EUR, do 197,1 mld EUR. W środę 19.07.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 7,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,8 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 577,2 mld EUR (wobec 594,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 10,8 mld EUR, do 2108,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 21.07.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,5 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,9 mld EUR

−0,3 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

224,6 mld EUR

+0,9 mld EUR

−0,1 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,7 mld EUR

+0,1 mld EUR

−0,2 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

101,1 mld EUR

+0,8 mld EUR

−0,1 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1649,3 mld EUR

+13,3 mld EUR

−1,2 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

96,3 mld EUR

−2,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 11 mld EUR, do 1186,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.091 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 300.680 −2.239
  2.1 Należności od MFW 74.253 21
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 226.427 −2.261
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.368 1.805
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.850 −1.330
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.850 −1.330
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 774.338 −272
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.828 −276
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.314 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 196 4
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 67.698 −1.321
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.399.967 9.602
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.108.287 10.832
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 291.680 −1.229
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 0
9 Pozostałe aktywa 239.030 226
Aktywa razem 4.235.758 6.472
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.140.390 −788
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.764.094 −28.025
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.186.863 −10.955
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 577.182 −17.045
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 48 −25
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.213 −581
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 380.784 20.538
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 254.079 23.418
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.705 −2.879
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 170.683 14.322
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.462 508
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.755 −440
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.755 −440
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 223.463 937
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.296 0
Pasywa razem 4.235.758 6.472

Kontakt z mediami