Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 april 2017

3 maj 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 april 2017 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 22 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera ett minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 280,1 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

27 april 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

80 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 300,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,6 miljarder EUR till 1 125,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 37,5 miljarder EUR till 172 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 19,5 miljarder EUR till 205,6 miljarder EUR. Onsdagen den 26 april 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 14,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 14,4 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 3,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 1,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,4 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 576,4 miljarder EUR (jämfört med 559 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,9 miljarder EUR till 1 946,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 28 april 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

8,3 miljarder EUR

-

-0,9 miljarder EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,8 miljarder EUR

-

-0,1 miljard EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

216,4 miljarder EUR

+1,2 miljarder EUR

-0,9 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

23,7 miljarder EUR

+0,2 miljarder EUR

-0,8 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

82,3 miljarder EUR

+1,2 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 512,0 miljarder EUR

+15,1 miljarder EUR

-1,0 miljard EUR

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,6 miljarder EUR till 1 132,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.167 −22
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 319.610 −1.985
  2.1 Fordringar på IMF 77.542 −108
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 242.068 −1.877
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.583 3.201
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.228 −1.746
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.228 −1.746
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 782.075 −2.078
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 14.409 −341
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.304 −1.881
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 361 143
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 78.190 −3.836
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.247.422 11.209
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.946.923 13.900
  7.2 Andra värdepapper 300.499 −2.691
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 238.385 3.891
Summa tillgångar 4.148.032 8.634
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.125.255 3.637
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.709.086 27.091
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.132.647 9.633
  2.2 Inlåningsfacilitet 576.420 17.458
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 18 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 12.884 2.162
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 306.241 −38.005
  5.1 Offentliga sektorn 171.991 −37.529
  5.2 Övriga skulder 134.251 −476
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 180.671 11.535
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.994 1.982
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.067 −427
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.067 −427
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 225.493 −230
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 102.262 888
Summa skulder 4.148.032 8.634

Kontakt för media