Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. aprill 2017

3. mai 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

28. aprillil 2017 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 22 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,3 miljardi euro võrra 280,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

27. aprill 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

80 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,7 miljardi euro võrra 300,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,6 miljardi euro võrra 1125,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 37,5 miljardi euro võrra 172 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 19,5 miljardi euro võrra 205,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. aprillil 2017 möödus 14,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 14,4 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal. Nädala jooksul möödus 3,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 1,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 576,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 559 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,9 miljardi euro võrra 1946,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 28. aprill 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

8,3 miljardit eurot

–0,9 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,8 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

216,4 miljardit eurot

+1,2 miljardit eurot

–0,9 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

23,7 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

–0,8 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

82,3 miljardit eurot

+1,2 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1512,0 miljardit eurot

+15,1 miljardit eurot

–1,0 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,6 miljardi euro võrra 1132,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 167 −22
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 319 610 −1 985
  2.1 Nõuded RVFle 77 542 −108
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 242 068 −1 877
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 583 3 201
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 228 −1 746
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 228 −1 746
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 782 075 −2 078
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 14 409 −341
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 304 −1 881
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 361 143
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 78 190 −3 836
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 247 422 11 209
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 946 923 13 900
  7.2 Muud väärtpaberid 300 499 −2 691
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 238 385 3 891
Varad kokku 4 148 032 8 634
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 125 255 3 637
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 709 086 27 091
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 132 647 9 633
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 576 420 17 458
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 18 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 12 884 2 162
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 306 241 −38 005
  5.1 Valitsussektor 171 991 −37 529
  5.2 Muud kohustused 134 251 −476
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 180 671 11 535
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 994 1 982
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 067 −427
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 067 −427
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 225 493 −230
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 102 262 888
Kohustused kokku 4 148 032 8 634

Kontaktandmed