Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. april 2017

3. maj 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 28. april 2017, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 22 mio. euro som følge af en national centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 280,1 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

27. april 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

80 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,7 mia. euro til 300,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,6 mia. euro til 1.125,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 37,5 mia. euro til 172 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 19,5 mia. euro til 205,6 mia. euro. Onsdag den 26. april 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 14,8 mia. euro, og en ny på 14,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage. I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 3,4 mia. euro, og en ny på 1,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 576,4 mia. euro (mod 559 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,9 mia. euro til 1.946,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 28. april 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

8,3 mia. euro

-

-0,9 mia. euro

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,8 mia. euro

-

-0,1 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

216,4 mia. euro

+1,2 mia. euro

-0,9 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

23,7 mia. euro

+0,2 mia. euro

-0,8 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

82,3 mia. euro

+1,2 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.512,0 mia. euro

+15,1 mia. euro

-1,0 mia. euro

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,6 mia. euro til 1.132,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.167 −22
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 319.610 −1.985
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.542 −108
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 242.068 −1.877
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.583 3.201
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.228 −1.746
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.228 −1.746
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 782.075 −2.078
  5.1 Primære markedsoperationer 14.409 −341
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.304 −1.881
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 361 143
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 78.190 −3.836
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.247.422 11.209
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.946.923 13.900
  7.2 Andre værdipapirer 300.499 −2.691
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 238.385 3.891
Aktiver i alt 4.148.032 8.634
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.125.255 3.637
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.709.086 27.091
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.132.647 9.633
  2.2 Indlånsfacilitet 576.420 17.458
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 18 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 12.884 2.162
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 306.241 −38.005
  5.1 Offentlig forvaltning og service 171.991 −37.529
  5.2 Andre forpligtelser 134.251 −476
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 180.671 11.535
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.994 1.982
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.067 −427
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.067 −427
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 225.493 −230
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 102.262 888
Passiver i alt 4.148.032 8.634

Medie- og pressehenvendelser