Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 28. travnja 2017.

3. svibnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 28. travnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 22 mil. EUR zato što je jedna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,3 mlrd. EUR na 280,1 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

27. travnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

80 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2,7 mlrd. EUR na 300,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,6 mlrd. EUR na 1.125,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 37,5 mlrd. EUR na 172 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 19,5 mlrd. EUR na 205,6 mlrd. EUR. U srijedu, 26. travnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 14,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 14,4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 3,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 1,5 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,4 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 576,4 mlrd. EUR (u odnosu na 559 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,9 mlrd. EUR na 1.946,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 28. travnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

8,3 mlrd. EUR

–0,9 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,8 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

216,4 mlrd. EUR

+1,2 mlrd. EUR

–0,9 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

23,7 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

–0,8 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

82,3 mlrd. EUR

+1,2 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.512,0 mlrd. EUR

+15,1 mlrd. EUR

–1,0 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 9,6 mlrd. EUR na 1.132,6 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 167 −22
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 319 610 −1 985
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 542 −108
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 242 068 −1 877
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 583 3 201
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 228 −1 746
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 228 −1 746
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 782 075 −2 078
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 14 409 −341
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 304 −1 881
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 361 143
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 78 190 −3 836
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 247 422 11 209
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 946 923 13 900
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 300 499 −2 691
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 238 385 3 891
Ukupno imovina 4 148 032 8 634
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 125 255 3 637
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 709 086 27 091
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 132 647 9 633
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 576 420 17 458
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 18 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 12 884 2 162
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 306 241 −38 005
  5.1 Opća država 171 991 −37 529
  5.2 Ostale obveze 134 251 −476
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 180 671 11 535
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 994 1 982
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 067 −427
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 067 −427
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 225 493 −230
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 102 262 888
Ukupno obveze 4 148 032 8 634

Kontaktni podatci za medije