Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. dubnu 2017

3. května 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. dubna 2017 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 22 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou národní centrální bankou Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 280,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

27. dubna 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

80 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,7 mld. EUR na 300,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,6 mld. EUR na 1 125,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 37,5 mld. EUR na 172 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 19,5 mld. EUR na 205,6 mld. EUR. Ve středu 26. dubna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 14,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 14,4 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 3,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 1,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 576,4 mld. EUR (ve srovnání s 559 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,9 mld. EUR na 1 946,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 28. dubnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

8,3 mld. EUR

-0,9 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,8 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

216,4 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

-0,9 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

23,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,8 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

82,3 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 512,0 mld. EUR

+15,1 mld. EUR

-1,0 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,6 mld. EUR na 1 132,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 167 −22
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 319 610 −1 985
  2.1 Pohledávky za MMF 77 542 −108
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 242 068 −1 877
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 583 3 201
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 228 −1 746
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 228 −1 746
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 782 075 −2 078
  5.1 Hlavní refinanční operace 14 409 −341
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 304 −1 881
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 361 143
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 78 190 −3 836
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 247 422 11 209
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 946 923 13 900
  7.2 Ostatní cenné papíry 300 499 −2 691
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 238 385 3 891
Aktiva celkem 4 148 032 8 634
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 125 255 3 637
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 709 086 27 091
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 132 647 9 633
  2.2 Vkladová facilita 576 420 17 458
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 18 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 12 884 2 162
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 306 241 −38 005
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 171 991 −37 529
  5.2 Ostatní závazky 134 251 −476
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 180 671 11 535
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 994 1 982
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 067 −427
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 067 −427
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 225 493 −230
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 262 888
Pasiva celkem 4 148 032 8 634

Kontakty pro média