Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. aprílu 2017

3. mája 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. apríla 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 22 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému z dôvodu výroby pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,3 mld. EUR na 280,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

27. apríla 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

80 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,7 mld. EUR na 300,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,6 mld. EUR na 1 125,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 37,5 mld. EUR na 172 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 19,5 mld. EUR na 205,6 mld. EUR. V stredu 26. apríla 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 14,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 14,4 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 3,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 1,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 576,4 mld. EUR (v porovnaní s 559 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,9 mld. EUR na 1 946,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 28. aprílu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

8,3 mld. EUR

-0,9 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,8 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

216,4 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

-0,9 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

23,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,8 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

82,3 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 512,0 mld. EUR

+15,1 mld. EUR

-1,0 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 9,6 mld. EUR na 1 132,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 167 −22
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 319 610 −1 985
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 542 −108
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 242 068 −1 877
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 583 3 201
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 228 −1 746
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 228 −1 746
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 782 075 −2 078
  5.1 Hlavné refinančné operácie 14 409 −341
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 304 −1 881
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 361 143
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 78 190 −3 836
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 247 422 11 209
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 946 923 13 900
  7.2 Ostatné cenné papiere 300 499 −2 691
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 238 385 3 891
Aktíva spolu 4 148 032 8 634
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 125 255 3 637
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 709 086 27 091
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 132 647 9 633
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 576 420 17 458
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 18 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 884 2 162
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 306 241 −38 005
  5.1 Verejná správa 171 991 −37 529
  5.2 Ostatné záväzky 134 251 −476
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 180 671 11 535
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 994 1 982
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 067 −427
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 067 −427
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 225 493 −230
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 102 262 888
Pasíva spolu 4 148 032 8 634

Kontakt pre médiá