De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 april 2017

3 mei 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 april 2017 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 22 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een nationale centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 280,1 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

27 april 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 80 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,7 miljard naar EUR 300,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,6 miljard naar EUR 1.125,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 37,5 miljard naar EUR 172 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 19,5 miljard naar EUR 205,6 miljard. Op woensdag 26 april 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 14,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 14,4 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld. Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 3,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 1,5 miljard afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,4 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 576,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 559 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,9 miljard naar EUR 1.946,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 28 april 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 8,3 miljard

-

-EUR 0,9 miljard

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,8 miljard

-

-EUR 0,1 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 216,4 miljard

+EUR 1,2 miljard

-EUR 0,9 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 23,7 miljard

+EUR 0,2 miljard

-EUR 0,8 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 82,3 miljard

+EUR 1,2 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.512,0 miljard

+EUR 15,1 miljard

-EUR 1,0 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,4 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,6 miljard naar EUR 1.132,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.167 −22
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 319.610 −1.985
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.542 −108
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 242.068 −1.877
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.583 3.201
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.228 −1.746
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.228 −1.746
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 782.075 −2.078
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 14.409 −341
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.304 −1.881
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 361 143
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 78.190 −3.836
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.247.422 11.209
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.946.923 13.900
  7.2 Overige waardepapieren 300.499 −2.691
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 238.385 3.891
Totaal activa 4.148.032 8.634
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.125.255 3.637
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.709.086 27.091
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.132.647 9.633
  2.2 Depositofaciliteit 576.420 17.458
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 18 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.884 2.162
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 306.241 −38.005
  5.1 Overheid 171.991 −37.529
  5.2 Overige verplichtingen 134.251 −476
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 180.671 11.535
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.994 1.982
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.067 −427
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.067 −427
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 225.493 −230
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 102.262 888
Totaal passiva 4.148.032 8.634

Contactpersonen voor de media