Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 април 2017 г.

3 май 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 28 април 2017 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 22 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 280,1 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

27 април 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

80 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,7 млрд. евро до 300,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,6 млрд. евро до 1125,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 37,5 млрд. евро до 172 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 19,5 млрд. евро до 205,6 млрд. евро. На 26 април 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 14,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 14,4 млрд. евро с едноседмичен матуритет. През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 3,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 1,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,4 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 576,4 млрд. евро (при 559 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,9 млрд. евро до 1946,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 28 април 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

8,3 млрд. евро

-0,9 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,8 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

216,4 млрд. евро

+1,2 млрд. евро

-0,9 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

23,7 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

-0,8 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

82,3 млрд. евро

+1,2 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1512,0 млрд. евро

+15,1 млрд. евро

-1,0 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 9,6 млрд. евро до 1132,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 167 −22
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 319 610 −1 985
  2.1 Вземания от МВФ 77 542 −108
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 242 068 −1 877
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 583 3 201
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 228 −1 746
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 228 −1 746
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 782 075 −2 078
  5.1 Основни операции по рефинансиране 14 409 −341
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 304 −1 881
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 361 143
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 78 190 −3 836
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 247 422 11 209
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 946 923 13 900
  7.2 Други ценни книжа 300 499 −2 691
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 238 385 3 891
Общо активи 4 148 032 8 634
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 125 255 3 637
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 709 086 27 091
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 132 647 9 633
  2.2 Депозитно улеснение 576 420 17 458
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 12 884 2 162
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 306 241 −38 005
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 171 991 −37 529
  5.2 Други задължения 134 251 −476
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 180 671 11 535
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 994 1 982
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 067 −427
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 067 −427
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 225 493 −230
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 102 262 888
Общо пасиви 4 148 032 8 634

Данни за контакт за медиите